Sustainable Development Goals (SDG’s)

Wat zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties?

Definitie van SDG’s

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) zijn doelen voor duurzame ontwikkeling; om van de wereld een betere plek te maken. Ze hebben betrekking op economische, ecologische en maatschappelijke aspecten en maken deel uit van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Het doel van deze agenda is op een duurzame manier wereldwijd vrede en welzijn bevorderen. De SDG’s gelden voor iedereen: regeringen, samenleving, particuliere sector, wetenschap en elk individueel persoon. Daarom spannen alle landen zich sinds 2016 in om deze gedeelde visie te kaderen in nationale ontwikkelingsplannen en onder meer te strijden tegen armoede en voor gelijkheid. Het is extreem belangrijk om in dit proces de behoeften van de meest kwetsbare demografische groepen en landen centraal te stellen, want alleen als er geen achterblijvers zijn is het mogelijk om de 17 SDG’s voor 2030 te realiseren.

SDG 1: Geen armoede

Het is alleen mogelijk om armoede voor altijd de wereld uit te helpen als iedereen gelijke toegang heeft tot waardig werk, kwaliteitsonderwijs en medische zorg, en als mensen in vrede en veiligheid kunnen leven.

SDG 2: Geen honger

Wereldwijde voedselzekerheid vereist dat fundamentele verandering gepaard gaat met strategische financiering van landbouw en voedselproductie.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Betere geboortezorg, efficiënte technologie om op schone brandstoffen te koken, voorlichting over de risico´s van alcohol, en toegang tot gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen zullen helpen miljoenen levens te redden.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Onderwijs verbetert niet alleen de levenskwaliteit, maar helpt mensen ook bij het vinden van innovatieve oplossingen. Alleen burgers die toegang hebben tot onderwijs kunnen hun land vooruithelpen.

SDG 5: Gendergelijkheid

Gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en waardig werk in combinatie met participatie in economische en politieke besluitvormingsprocessen bevorderen een duurzame samenleving en levenswijze.

SDG 6: Schoon water en sanitair

Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is fundamenteel voor de dagelijkse hygiëne. Om goede voorzieningen voor drinkwater en afvalwaterzuivering verder uit te breiden, moet het beheer van zoetwater ecosystemen en veilige afvalwaterzuiveringsinstallaties worden bevorderd.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

In 2030 moeten wereldwijd alle huishouden toegang hebben tot elektriciteit. Tegelijk moet de energie-efficiëntie verbeterd worden en het aandeel hernieuwbare energie verdubbeld.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

De basis voor duurzame economische groei zijn waardige arbeidsplaatsen voor de hele wereldbevolking en economische activiteiten die de grenzen van onze planeet respecteren.

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Een goede infrastructuur is de basis voor een goed leven en een productieve economie. Daartoe behoren niet alleen wegen, openbaar vervoer en spoornetwerken, maar ook water- en energievoorziening en communicatie- en informatietechnologieën.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Om economische groei duurzaam vorm te geven en armoede te verminderen moeten politieke maatregelen voorrang geven aan de behoeften van benadeelde en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Steden zijn niet alleen economische hubs en centra voor innovatie, maar ook een grote kans voor een duurzamere toekomst. Tegelijk veroorzaken ze zo’n 75% van de CO2-uitstoot. Toekomstgerichte stedenbouw, afvalbeheer en energiestrategieën zijn belangrijke punten om steden en gemeenschappen duurzamer te maken.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

De transitie naar een circulaire economie in de hele supply chain waarborgt dat de eindige hulpbronnen van onze planeet duurzaam worden gebruikt en ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven.

SDG 13: Klimaatactie

De klimaatverandering is het meest urgente thema van onze tijd en vormt een wereldwijde uitdaging die over landsgrenzen heen gaat. In het Parijsakkoord van 2015 heeft de wereldgemeenschap zich ertoe verplicht tot 2050 de CO2-emissies wereldwijd grootschalig te verminderen. Landen en ondernemingen moeten als doel hebben om voor die tijd klimaatneutraal te worden.

SDG 14: Leven in het water

De oceanen zijn het grootste ecosysteem van onze planeet. Ze voorzien ons van zuurstof en voedsel, beïnvloeden het weer, en absorberen ongeveer een kwart van alle CO2-emissies. Onze levenskwaliteit is nauw verbonden met de toestand van de oceanen, en daarom kan de toekomst alleen duurzaam zijn als er zorgvuldig met ze wordt omgegaan.

SDG 15: Leven op het land

Gezonde ecosystemen en biodiversiteit vormen de basis voor ons leven: regenwouden zetten CO2 om in zuurstof, moerassen fungeren als CO2-opslag, mangrovebossen beschermen kustlijnen, bergbossen beschermen nederzettingen, op gezonde bodems groeien voedzame voedingsmiddelen, en insecten bestuiven planten waar wij de vruchten van eten. Daarom is het zo belangrijk om ecosystemen op land te beschermen, te herstellen en op een duurzame manier te gebruiken.

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Inclusieve samenlevingen vereisen een stabiel rechtssysteem, vrede en fysieke integriteit. Een duurzame samenleving kan niet groeien zonder langdurig veilige leefomstandigheden, voedselzekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en participatie in maatschappelijke beslissingen voor iedereen.

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Duurzame ontwikkeling wordt met name gedreven door regionale, nationale en mondiale samenwerkingen en moet worden gerealiseerd binnen financiële, technologische, economische en institutionele kaders. Dit doet een beroep op zowel regeringen als de particuliere sector en de samenleving. Het vereist een nauwe internationale samenwerking die gekenmerkt wordt door wederzijds respect.

Kom meer te weten over de 17 Sustainable Development Goals bij onze ClimatePartner Academy met verschillende onderwerpen over klimaatactie.

Meld je aan!