Målen för hållbar utveckling (SDG)

Målen för hållbar utveckling (SDG)

SDGs Definition

Förenta nationernas (FN) 17 mål för hållbar utveckling (SDG) är vägvisare för global hållbar utveckling. De omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och är en del av Agenda 2030, som syftar till att främja fred och välstånd i hela världen på ett hållbart sätt. De globala målen riktar sig till alla: regeringar, civilsamhället, den privata sektorn, forskarsamhället och varje enskild individ. Sedan 2016 har alla länder därför arbetat för att översätta den gemensamma visionen till nationella utvecklingsplaner och för att bland annat bekämpa fattigdom och främja jämställdhet. Det är särskilt viktigt att prioritera behoven hos de mest sårbara befolkningsgrupperna och länderna, eftersom de 17 målen för hållbar utveckling endast kan uppnås till 2030 om ingen lämnas på efterkälken.

sdgs swedish

En översikt över de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, målen för hållbar utveckling (SDG). Källa: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen
https://www.un.org

SDG 1: Ingen fattigdom

Fattigdom kan bara övervinnas globalt på lång sikt om det finns lika tillgång till anständigt arbete, högkvalitativ utbildning och medicinsk vård och människor kan leva i fred och säkerhet.

SDG 2: Ingen hunger

Förutsättningen för global livsmedelssäkerhet är en grundläggande förändring som stöds av riktade subventioner inom jordbruk och livsmedelsproduktion.

SDG 3: God hälsa och välbefinnande

Bättre förlossningsvård, effektiv teknik för att använda rena bränslen i matlagningen, utbildning om riskerna med alkohol, tillgång till hälsovård och sanitet bidrar till att rädda livet på miljontals människor.

SDG 4: God utbildning för alla

Utbildning förbättrar inte bara livskvaliteten, den hjälper också människor att hitta innovativa lösningar. Ett land kan bara utvecklas om dess medborgare har tillgång till utbildningsmöjligheter.

SDG 5: Jämställdhet

Lika tillgång för alla till utbildning, hälso- och sjukvård, anständigt arbete och deltagande i ekonomiska och politiska beslutsprocesser främjar ett hållbart samhälle och en hållbar livsstil.

SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla

Tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar är avgörande för den dagliga hygienen. Förvaltningen av sötvattenekosystem och avloppsvattenanläggningar måste främjas för att ytterligare utöka den goda dricksvatten- och avloppsvattenförsörjningen.

SDG 7: Hållbar energi för alla

Senast 2030 ska alla hushåll i världen ha tillgång till el. Samtidigt ska energieffektiviteten öka och andelen förnybar energi fördubblas.

SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Grunden för hållbar ekonomisk tillväxt är anständiga jobb för hela den globala befolkningen och ekonomiska metoder som respekterar våra planetära gränser.

SDG 9: Hållbar industry, innovationer och infrastruktur

Bra infrastruktur är grunden för ett gott liv och en produktiv ekonomi. Detta omfattar inte bara vägar, kollektivtrafik och järnvägsnät, utan även vatten- och energiförsörjning samt kommunikations- och informationsteknik.

SDG 10: Minskad ojämlikhet

För att göra den ekonomiska tillväxten hållbar och minska fattigdomen måste de politiska åtgärderna prioritera behoven hos missgynnade och marginaliserade befolkningsgrupper.

SDG 11: Hållbara städer och samhällen

Städer är centrum för företagande och innovation och en stor möjlighet för en mer hållbar framtid. Samtidigt står de för cirka 75 procent av koldioxidutsläppen. Framtidsinriktad stadsplanering, avfallshantering och energikoncept är viktiga punkter för städernas och kommunernas hållbara inriktning.

SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion

Övergången till en cirkulär ekonomi längs hela leveranskedjan säkerställer en hållbar användning av vår planets ändliga resurser och gör dem tillgängliga för framtida generationer.

SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är vår tids mest akuta fråga och en global utmaning som inte känner några nationsgränser. I klimatavtalet från Paris 2015 åtog sig det globala samfundet att avsevärt minimera koldioxidutsläppen i hela världen fram till 2050. Länder och företag ska bli nettonollutsläppar tills dess.

SDG 14: Hav och marina resurser

Haven är det största ekosystemet på vår planet. De förser oss med syre och mat, är ansvariga för vädret och absorberar cirka en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp. Vår livskvalitet är nära kopplad till havens tillstånd. Att behandla dem med omsorg kommer därför att säkerställa en hållbar framtid.

SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Friska ekosystem och biologisk mångfald är grunden för våra liv: Regnskogar omvandlar CO2 till syre, torvmarker är CO2-sänkor, mangroveskogar skyddar kuster, bergsskogar skyddar bosättningar, näringsrik mat växer på friska jordar och insekter pollinerar växter vars frukter vi äter. Därför är det så viktigt att skydda och återställa de terrestra ekosystemen och att använda dem på ett hållbart sätt.

SDG 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Det krävs ett stabilt rättssystem, fred och fysisk integritet för att skapa samhällen som inkluderar alla. En hållbar social utveckling kan bara ske om långsiktiga och trygga levnadsförhållanden, livsmedelssäkerhet, utbildning, hälsovård och deltagande i socialt beslutsfattande är tillgängliga för alla.

SDG 17: Genomförande och globalt partnerskap

Hållbar utveckling drivs i första hand av regionala, nationella och globala partnerskap och måste omsättas i finansiella, tekniska, ekonomiska och institutionella ramar. Såväl regeringar som den privata sektorn och samhället är här engagerade. Detta kräver ett nära internationellt samarbete grundat på ömsesidig respekt.

Registrera dig kostnadsfritt!