Privacybeleid

Privacybeleid

Deze website wordt aangeboden door de ClimatePartner Group (ClimatePartner) om u een overzicht te geven van de manier waarop ClimatePartner uw persoonsgegevens verwerkt.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ClimatePartner.
Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). In deze verklaring wordt beschreven hoe en met welk doel ClimatePartner persoonsgegevens verzamelt en hoe wij met deze gegevens omgaan.

1. Algemene informatie 

Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de AVG is de ClimatePartner Group.

De groep is onderverdeeld in verschillende dochterondernemingen en bedrijfsonderdelen. Elk van deze bedrijven is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. https://www.climatepartner.com/nl/contact

Verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking in verband met gebruik van de ClimatePartner-website:

ClimatePartner GmbH
St.-Martin-Straße 59
81669 München
Telefoon: +49 89 1222875-0
Fax: +49 89 1222875-29
E-mail: dataprotection@climatepartner.com
Algemeen directeuren: Moritz Lehmkuhl, Klaus-Peter Siemssen

Voor het verzamelen van gegevens via het contactformulier op de website climatepartnerimpact.com geldt de volgende afzonderlijke verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de AVG is 

ClimatePartner Impact GmbH
St.-Martin-Str. 59
D-81669 München
Telefoon: +49 89 1222875-0
Fax: +49 89 1222875-29
E-mail: dataprotection@climatepartner.com
Algemeen directeur: Robin Stoffers

Voor de gegevensverwerking buiten de website om zijn de betreffende bedrijven verantwoordelijk waarmee zij in contact staan. U kunt de individuele bedrijven en hun verantwoordelijke personen hier bekijken. https://www.climatepartner.com/nl/contact

Algemeen

Terminologie 
'Persoonsgegevens' omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokkene' genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking" is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen. Het begrip heeft een breed bereik en omvat vrijwel elke vorm van gegevensverwerking.

Als "verantwoordelijke" wordt de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan beschouwd die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Een principe in de gegevensbescherming is "rechtmatigheid": verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als deze op een rechtsgrondslag is gebaseerd. Hierna wordt herhaaldelijk verwezen naar de toestemming, legitiem belang en de rechtmatigheid van verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Deze rechtsgrondslagen zijn in art. 6 lid 1 letter a, b en f AVG genormeerd. 

Uw rechten als persoon op wie de gegevensverwerking betrekking heeft 
Volgens de geldende wetgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan uw verzoek per e-mail of per post, met duidelijke vermelding van uw identiteit, naar de verantwoordelijke persoon (zie punt 1). Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie 
U heeft het recht om op elk gewenst moment van ons te vernemen of ClimatePartner persoonsgegevens van u verwerkt. 

Als dit het geval is, heeft u het recht om kosteloos informatie van ons te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, het doel ervan, de mogelijke ontvangers en de opslagperiode, plus een kopie van deze gegevens. 

Recht op correctie 
U heeft het recht om ons te verzoeken om onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met het doel heeft u ook het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") 
U heeft het recht om van ons te verlangen dat we uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn.
 • u trekt uw toestemming in waarop de verwerking op grond van art. 6, lid 1, onder a) AVG of art. 9, lid 2, onder a) AVG gebaseerd was en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 (1) AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking.
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • het verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat die voor ons geldt.
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art. 8, lid 1, AVG.

Als wij persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij redelijke stappen ondernemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u heeft verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdelijk of permanent stopzetten wanneer 

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door u betwist
 • De verwerking onrechtmatig is 
 • De persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt nodig zijn
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 (1) DSGVO, zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme belangen van ons bedrijf zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat wij u daarbij hinderen. 

Recht van bezwaar 
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van toestemming. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering 
U heeft het recht niet aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing te worden onderworpen, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft.

Recht om toestemming inzake gegevensbescherming te herroepen 
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in het land waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is.

Gegevensbeveiliging

We hechten veel belang aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.  Hiervoor hanteren we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voortdurend aan de laatste stand van de techniek worden aangepast.  

In verband met het gebruik van onze digitale producten worden uw persoonlijke gegevens zowel tijdens de overdracht als tijdens de opslag door sterke versleutelingsmechanismen beschermd. We willen er in deze context echter op wijzen dat gegevensoverdracht op het internet veiligheidsmanco's kan vertonen, afhankelijk van de toepassing (bijv. communicatie via e-mail).

Wij garanderen bovendien niet dat ons aanbod op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn: storingen, onderbrekingen of uitval kunnen niet worden uitgesloten. De servers die we gebruiken, worden regelmatig zorgvuldig geback-upt.

Openbaarmaking van gegevens aan derden
In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.
Indien en voor zover wij derden bij de uitvoering van contracten betrekken, ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de doorgifte noodzakelijk is voor uitvoering van de betreffende dienst.
In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden ("verwerking in opdracht"), verplichten we onze in opdracht gegeven verwerkers contractueel om persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

Delen van gegevens binnen de ondernemingsgroep: 
Binnen de ClimatePartner Group worden veel systemen en technologieën gedeeld. Hierdoor kunnen we een efficiëntere, veiligere en uniformere standaard voor gegevensbescherming implementeren. Daarom hebben binnen de ClimatePartner Group die bedrijven en afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of om hun betreffende functies binnen de groep uit te voeren. 
 
Om de uitwisseling van gegevens binnen de Groep in overeenstemming met de wettelijke vereisten te organiseren, hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens te garanderen. 

Functionaris voor gegevensbescherming
Via dataprotection@climatepartner.com (of schriftelijk aan ClimatePartner GmbH (zie punt 1 en het tabblad ‘Contact’ voor contactgegevens) kunt u te allen tijde contact opnemen met ons gegevensbeschermingsteam voor algemene vragen over gegevensbescherming en de handhaving van uw rechten.

Voor rechtstreeks contact met onze externe functionarissen voor gegevensbescherming kunt u contact opnemen met:

Nextwork GmbH, datenschutz@nextwork.de

2. Aanvullende informatie over het gebruik van deze website 

Bij elke toegang tot deze website worden automatisch persoonlijke gegevens van de bezoekers en gebruikers van het online aanbod (gebruikers) verwerkt. 
Deze gegevens zijn nodig om de inhoud van de website te leveren en weer te geven. Bovendien is de verwerking van deze gegevens om veiligheidsredenen absoluut noodzakelijk, in het bijzonder om de toegang, overdracht en opslag te controleren. Daarnaast kan anonieme informatie worden gebruikt voor statistische doeleinden en om het aanbod en de technologie te optimaliseren.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

In het kader van onze online platformen verwerken we de volgende gegevens van onze klanten voor de levering en uitvoering van onze diensten:
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
Aankoop van diensten, zoals CO2-berekening, adres- en contactgegevens
Betalingsgegevens, zoals creditcardgegevens, PayPal-rekening, betalingsgeschiedenis
Contractgegevens, zoals onderwerp van de overeenkomst
Daarnaast verwerken wij de volgende gegevens van onze klanten, geïnteresseerden en zakelijke partners om hen uit te nodigen voor en deel te laten nemen aan onze evenementen (ClimatePartner Academy):
Registratiegegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer

Hosting

Voor de exploitatie en beschikbaarstelling van deze website en onze online platforms hebben wij datacenters ingehuurd. 
De diensten die we gebruiken dienen om infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databaseservices, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten voor dit online aanbod beschikbaar te stellen.
Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod.

Daarnaast maken we gebruik van een Content Delivery Network, waardoor de laadtijd van veelgebruikte webinhoud (zoals scriptbibliotheken, componenten en lettertypen) wordt verkort omdat de bestanden worden overgebracht van snelle servers die zich dicht bij de locatie bevinden of een lage belasting hebben. Uw IP-adres wordt onder andere doorgegeven aan de exploitant van het betreffende CDN.

Wij hebben datacenters zorgvuldig geselecteerd. We gebruiken alleen datacenters die in de Europese Unie gevestigd zijn en voldoen aan de algemene normen voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming. 
Voor zover persoonlijke gegevens van EU-burgers aan datacenters buiten de Europese Unie worden overgedragen, wordt hetzelfde beschermingsniveau voor deze datacenters gewaarborgd door middel van passende maatregelen, zoals standaardcontractbepalingen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen is ons legitieme belang. Tenzij specifiek vermeld, slaan we persoonlijke gegevens niet langer op dan voor de beoogde doelen nodig is. 

Toegangsgegevens

ClimatePartner verzamelt informatie over u wanneer u deze website of onze online platforms gebruikt. Wij verzamelen automatisch informatie over uw gebruikspatronen en interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot ons online aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). 

De toegangsgegevens omvatten de naam en URL van het afgeroepen bestand, de datum en tijd van de opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle opvraging (HTTP-antwoordcode), het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de referrer-URL (d.w.z. de hiervoor bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Wij gebruiken deze protocolgegevens voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online aanbod, voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) evenals de omvang en het type gebruik van onze website en diensten, en ook om de levering van diensten of de facturering voor een dienst te bewijzen, zonder deze aan u persoonlijk toe te wijzen of anderszins te profileren. Met deze informatie kunnen we het verkeer analyseren, problemen oplossen en onze diensten verbeteren. Wij behouden ons het recht voor om de protocolgegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. De bewaarperiode van de protocolgegevens inclusief IP-adressen is beperkt tot 12 maanden. We slaan ook IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. We slaan ook de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijv. bij het registreren, inloggen, klikken op koppelingen, enz.)

3. Cookies 

Algemeen

Deze website en onze online platforms maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een identificatienummer bevatten. Cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone (eindapparaten) wanneer u onze website bezoekt. Als u onze website opnieuw oproept, kan uw eindapparaat aan de hand van dit identificatienummer worden herkend.

Afhankelijk van de functie en het doel van de gegevensverwerking die plaatsvindt, worden de cookies die op onze website worden gebruikt door ons in de volgende categorieën onderverdeeld:

Noodzakelijk
Deze cookies zijn nodig om u te voorzien van websitefuncties en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is ons gerechtvaardigd belang om onze website bruikbaar voor u te maken en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voorkeuren
Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die van invloed is op de manier waarop een website zich gedraagt of eruit ziet, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming, die u via onze cookiebanner kunt geven. Uw toestemming is altijd vrijwillig en is niet nodig voor het gebruik van de website of onze online platforms zelf.

Statistieken
We gebruiken deze cookies voor statistische analyse om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen. Statistische cookies helpen ons om onze website te verbeteren en om u inhoud aan te bieden die speciaal voor u relevant is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming, die u via onze cookiebanner kunt geven. Uw toestemming is altijd vrijwillig en is niet nodig voor het gebruik van de website of onze online platforms zelf.

Marketing
We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming, die u via onze cookiebanner kunt geven. Uw toestemming is altijd vrijwillig en is niet nodig voor het gebruik van de website of onze online platforms zelf.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van noodzakelijke cookies is enerzijds ons legitieme belang. Ons legitieme belang bij het gebruik van noodzakelijke cookies is om u goed functionerende online platforms te kunnen bieden. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn geeft u toestemming. Zonder uw toestemming worden er geen cookies geplaatst die niet noodzakelijk zijn. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, dit heeft werking voor de toekomst. 
U kunt afzonderlijke cookies of alle cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Daar vindt u ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan vanaf het begin kunt blokkeren.

Het staat u vrij om toestemming te geven voor het gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Zonder het gebruik van deze cookies kunnen sommige functies op onze ClimatePartner-website echter niet worden gebruikt.

De maximale opslagperiode van de gebruikte cookies is 399 dagen (13 maanden).


Gebruik van tools van derden

Om onze diensten aan te bieden en voortdurend te verbeteren, maken we ook gebruik van de diensten van de hieronder vermelde externe leveranciers, die mogelijk ook persoonsgegevens verwerken. We hebben deze externe providers zorgvuldig geselecteerd en in overeenstemming met de vereisten van de AVG en de algemene vereisten voor informatiebeveiliging. 

Google Analytics 
Google Tag Manager 
Google Remarketing
Google AdWords conversie
Google Verbeterde Conversie
Microsoft-advertenties
LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads 
Gebruikerscentra 
Hotjar
Datadog
Matomo

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de genoemde cookies en de bijbehorende verwerking door derden te allen tijde intrekken. Deze herroeping komt overeen met een initiële afwijzing van uw toestemming en is van toepassing op het domein in kwestie. Vanaf het moment dat u de cookies intrekt of weigert, worden alle betrokken cookies verwijderd of niet meer ingesteld.
Als u alle cookies in uw browser verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

4. Aanvullende informatie over contactopname via contactformulier of e-mail  

Als u via een door ons opgegeven e-mailadres contact met ons opneemt, worden de gegevens die u met de e-mail meestuurt door ons opgeslagen.
Als u de mogelijkheid heeft om contact met ons op te nemen via een contactformulier op onze website, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen.
 
De gegevens worden opgeslagen om het verzoek te verwerken dat samen met uw communicatie is verzonden en om, indien nodig, contact met u op te nemen. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

5. Aanvullende informatie over de nieuwsbrief en marketing

Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief, waarin wij u regelmatig informeren over klimaatbeschermingsmaatregelen (bijv. nieuws, informatie, evenementen en enquêtes) en ClimatePartner-diensten.

De vereiste informatie voor de registratie voor onze nieuwsbrief volgt uit het registratieformulier, waarbij de verplichte informatie als zodanig is gemarkeerd. Het verstrekken van uw informatie is vrijwillig en u kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrieven bevatten cookies of trackingpixels waarmee we kunnen evalueren of de e-mails zijn geopend (opening tracking). Bovendien maakt de cookie of trackingpixel een analyse van het klikgedrag mogelijk. De op deze manier verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar de servers van Microsoft en daar opgeslagen. We gebruiken deze gegevens voor statistische doeleinden en voor de individuele optimalisatie van onze nieuwsbrief. 
We gebruiken Microsoft Dynamics 365 voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, statistische enquêtes en evaluaties en het opslaan van het registratieproces. 
Voor dit doel hebben we met Microsoft de overeenkomst voor orderverwerking in overeenstemming met de Online Servicevoorwaarden gesloten.
 
Ontvanger of derde land: Ontvangers zijn de verwerkers en Microsoft Dynamics. We hebben met Mailchimp een overeenkomst voor orderverwerking en de standaard contractuele clausules afgesloten. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Microsoft Dynamics vindt u hier https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

In deze context worden de gegevens alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming is gegeven. Daarna worden ze verwijderd.

Mailcampagnes

In het kader van leadacquisitie volgen we de aanpak van directe benadering per mail van potentiële partners die het belang in klimaatbescherming en het nemen van passende maatregelen om klimaatbeschermingsdoelen te bereiken delen. In het kader van het eerste contact per e-mail nemen we maximaal twee keer contact met u op, tenzij u bezwaar aantekent. 

Het doel om contact met u op te nemen en de bijbehorende verwerking van uw contact- en communicatiegegevens is om u themaspecifieke aanbiedingen te doen, zoals webinars en white papers over klimaatbescherming en de presentatie van onze dienstenportefeuille, die kunnen leiden tot het aangaan of implementeren van een zakelijke relatie. 

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang of uw toestemming.

Wanneer u als betrokkene in het kader van de mailing gebruik maakt van uw herroepingsrecht, kunt u dit doen via de opt-out-link in de voettekst van de e-mail, of dit rechtstreeks aan de afzender dan wel schriftelijk aan ClimatePartner GmbH doorgeven via de hierboven vermelde contactgegevens. 

Als u de gegevens bijvoorbeeld tijdens het registreren voor onze aanbiedingen via onze website of in het kader van een bestaande klantrelatie, niet zelf aan ons heeft verstrekt, zijn uw gegevens afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen, zoals B2B-netwerken en forums, die we hebben geselecteerd op basis van het interessegebieden, of van listbrokers. 

Voor het verzenden van e-mails maken we gebruik van opslag van uw gegevens in een beveiligd datacentrum en onderhouden en analyseren we databases.
Alle dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving voor gegevensbescherming door middel van orderverwerkingsovereenkomsten. 

Wanneer we providers uit een zogenaamd derde land gebruiken, nemen we aanvullende maatregelen in overeenstemming met de vereisten van de Europese Commissie om een adequaat niveau van gegevensbescherming te handhaven, zoals het afsluiten van standaard contractuele clausules en gegevensopslag in Europa. 

Wanneer het doel niet langer van toepassing is of na uw herroeping, worden uw gegevens over het algemeen binnen 30 dagen verwijderd.

Marketing

Wij en onze reclamepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde reclame die aan u wordt weergegeven op ClimatePartner-services en op websites en apps van derden. Hiervoor gebruiken wij en onze reclamepartners standaard internettechnologieën. Dit stelt ons in staat om gerichter te adverteren, zodat we u alleen reclame en aanbiedingen kunnen tonen die daadwerkelijk relevant voor u zijn. Hierdoor kunnen we beter voldoen aan de behoefte van onze gebruikers aan personalisering en het ontdekken van nieuwe producten. 

6. Aanvullende informatie voor sollicitaties

Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie toestuurt om uw geschiktheid voor de functie (of andere vacatures in onze bedrijven, indien van toepassing) te beoordelen en om de sollicitatieprocedure uit te voeren. 

Deze website maakt gebruik van de diensten van Personio voor de verwerking van gegevens van sollicitanten. De provider is Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München, Duitsland. 
Personio is een dienst waarmee personeelsgegevens en sollicitantengegevens kunnen worden georganiseerd en verwerkt. 

Als er gegevens worden ingevoerd voor het doel van de toepassing, worden deze opgeslagen op de servers van Personio GmbH in Duitsland. Personio GmbH is ISO 27001 gecertificeerd en heeft haar servers in Frankfurt, Duitsland. Ga voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure naar https://www.personio.nl/privacybeleid/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming en het initiëren van een mogelijke contractuele relatie.

De gegevens die u ons ten behoeve van de sollicitatie heeft verstrekt worden zes maanden na ontvangst van de sollicitatie verwijderd, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om de gegevens in onze talentpool op te slaan. 
Als uw gegevens in de talentpool worden opgeslagen, verwijderen we deze na één kalenderjaar of vragen we om verdere toestemming. Gegevens die voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor de verzending van nieuwsbrieven) door ons zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.


7. Aanvullende informatie voor contractuele partners (leveranciers) en derden

Wij verwerken de gegevens die naar ons worden verzonden in verband met onze samenwerking. Hieronder vallen namen, contactgegevens en de informatie die wordt verzameld wanneer de leverancier wordt geselecteerd.
We slaan deze gegevens op in ons interne CRM-systeem om aanvragen voor verdere samenwerking te vergemakkelijken.
Het opslaan van gegevens is gebaseerd op bestaande contracten of ons legitieme belang om verdere samenwerking mogelijk te maken door toegang tot de verzamelde gegevens. 


8. Aanvullende informatie over het gebruik van ClimatePartner-diensten

Algemeen

Wanneer u producten van ClimatePartner koopt, wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, betaalmethode en creditcardnummer te verstrekken. 

Alle gegevens en informatie over uw identiteit worden op de servers van ClimatePartner en de overeenkomstige contractuele partners opgeslagen. 

Wij geven uw persoonlijke gegevens in de regel niet door aan onbevoegde derden. Wij behouden ons het recht voor om informatie door te geven aan geautoriseerde partners die gebonden zijn aan een gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst via ClimatePartner. Als u als afnemer van onze producten ons partnerbedrijf als accountmanager benoemt, worden persoonsgegevens doorgegeven aan het benoemde partnerbedrijf voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van provisiebetalingen van ClimatePartner aan het door u benoemde partnerbedrijf. 

Naast uw bedrijfsnaam omvat dit het type en aantal ClimatePartner-producten dat u heeft gekocht, de datum waarop de overeenkomst voor uw eerste aankoop van online diensten is gesloten en de duur van uw contractuele relatie met ClimatePartner.

De rechtsgrondslag voor het verwerken en doorgeven van de gegevens is, naast toestemming, de uitvoering van het contract met betrekking tot het product dat u bij ons heeft gekocht.  

De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel nodig is. Na beëindiging van de opdracht of herroeping van uw toestemming worden uw gegevens verwijderd, tenzij er fiscale vereisten die verwijdering verhinderen. Als we om fiscale redenen verplicht zijn om gegevens te bewaren, worden deze gegevens maximaal 10 jaar en in overeenstemming met de bewaarplicht bewaard. 

In sommige gevallen treedt ClimatePartner op als verwerker bij het verlenen van haar diensten. In deze gevallen is een orderverwerkingsovereenkomst beschikbaar.
De orderverwerkingsovereenkomst wordt altijd gebruikt wanneer ClimatePartner persoonsgegevens verwerkt namens een voor de verwerking verantwoordelijke zonder zelf een beslissing te kunnen nemen over het doel van de gegevens. 

Enquête woon-werkverkeer werknemers 

Het onderzoek naar het woon-werkverkeer van werknemers is een hulpmiddel dat ClimatePartner haar klanten aanbiedt in verband met emissieberekeningsdiensten.  U als betrokkene kunt rechtstreeks door uw werkgever worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek, of doordat wij u benaderen op basis van contactgegevens die door uw werkgever zijn gedeeld (in dat geval fungeert de ClimatePartner-groepsmaatschappij als gegevensverwerker van dergelijke contactgegevens namens uw werkgever, bij wie u meer informatie over de verwerking kunt opvragen). 

Wanneer u het Werknemersonderzoek Woon-werkverkeer bezoekt, verzamelt ClimatePartner zelf aanvullend uw IP-adres voor eigen doeleinden als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden: 

 • De doeleinden en bewaartermijnen die hierboven zijn genoemd onder paragraaf 2, "Hosting". 
 • De doeleinden en bewaartijden die hierboven zijn vermeld onder Paragraaf 2, "Toegangsgegevens". 

Voor gegevens die worden verzameld tijdens het bezoeken van de webpagina met de enquête, functioneert het bedrijf van de ClimatePartner Group waarmee uw werkgever een servicecontract heeft als de beheerder van de informatie.

Footprint Calculator

De Footprint Calculator is een hulpmiddel voor het berekenen van CO₂-voetafdrukken. Persoonsgegevens zijn voornamelijk nodig om klanten op het platform te identificeren en te autoriseren.

Footprint Manager

De Footprint Manager is een hulpmiddel voor het selecteren van CO₂-compensatieprojecten en het in opdracht geven van compensatieboekingen. Persoonsgegevens zijn nodig om gebruikers te identificeren en te autoriseren.

Network Platform

Platform voor het beheer van leveranciers en het verzamelen van hun relevante gegevens. Persoonlijke gegevens zijn nodig voor autorisatie en beheer van stamgegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Climate ID Pages

De Climate Partner ID Pages zijn publiek toegankelijke pagina's die de communicatie van certificering mogelijk maken. Persoonlijke gegevens zijn nodig voor de preview-functionaliteit om klanten en werknemers te autoriseren en te identificeren.

ClimatePartner YOU

Via de ClimatePartner YOU-website kunnen natuurlijke personen compensatiebetalingen boeken. 

ClimatePartner Marketplace

Klanten kunnen zich op de Marketplace registreren om op de hoogte te worden gebracht van verschillende emissiereducties en duurzaamheidsdiensten. De aangeboden producten en diensten zijn ontworpen om klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De inloggegevens zijn nodig om de klanten in het relatiebeheersysteem te onderhouden, om contact met ze op te nemen en om op commissie gebaseerde partnerschappen aan te bieden. 

Creditreform Boniversum-informatie volgens Art. 14 EU-AVG

Ons bedrijf controleert regelmatig bij het afsluiten van contracten en, in bepaalde gevallen waarin er een legitiem belang is, ook bij bestaande klanten, uw kredietwaardigheid. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, van wie wij de hiervoor benodigde gegevens ontvangen. Namens Creditreform Boniversum willen wij u vooraf de volgende informatie verstrekken in overeenstemming met art. 14 EU-AVG:

Creditreform Boniversum GmbH is een agentschap voor consumentenkrediet. Het beheert een database waarin kredietwaardigheidsinformatie over particulieren is opgeslagen.

Op basis hiervan verstrekt Creditreform Boniversum kredietwaardigheidsrapporten aan haar klanten.

In de database van Creditreform Boniversum worden met name gegevens opgeslagen als naam, adres, geboortedatum, e-mailadres (indien van toepassing), betalingsgedrag en aandelenbezit van personen. De gegevens die Creditreform Boniversum over u heeft opgeslagen zijn afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen, van incassobedrijven en hun klanten. 
Om uw kredietwaardigheid te beschrijven, berekent Creditreform Boniversum een scorewaarde op basis van uw gegevens. De scorewaarde bevat gegevens over leeftijd en geslacht, adresgegevens en, in sommige gevallen, gegevens over betalingservaring. Deze gegevens worden met verschillende weging meegenomen in de berekening van de scorewaarde. De klanten van Creditreform Boniversum gebruiken de scorewaarden als hulpmiddel voor hun eigen kredietbeslissingen.

Het doel van de verwerking van de opgeslagen gegevens is om informatie te verstrekken over de kredietwaardigheid van de aangevraagde persoon. De rechtsgrondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang, dat wij op geloofwaardige wijze aan Creditreform moeten aantonen. Als gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt dit op basis van de zogenaamde modelcontractbepalingen.

De gegevens worden in eerste instantie drie jaar bewaard. Na afloop wordt gecontroleerd of opslag nog nodig is, anders worden de gegevens op diezelfde dag verwijderd. 

Meer informatie is ook te vinden op www.boniversum.de/bonipedia onder het kopje 'Datenlöschung' (verwijdering van gegevens).

Ook tegenover Creditreform Boniversum GmbH heeft u recht op de wettelijk gestandaardiseerde rechten van de betrokkene (zie hierboven). 

9. Aanvullende informatie over de klokkenluidersregeling 

Ons klokkenluidersysteem is een meldkanaal voor het implementeren van de vereisten van de Wet Bescherming Klokkenluiders. Als u ons meldkanaal gebruikt om meldingen in te dienen, verwerken we uw persoonsgegevens alleen als u deze aan ons verstrekt.  

Het meldkanaal verzamelt persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens en personeelsgegevens voor het verwerken van meldingen en incidenten. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van het voldoen aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de Wet Bescherming Klokkenluiders of op basis van toestemming van de klokkenluider. 

De gegevens worden verzameld door onze meldkanaalbeheerder Whistlelaw, die we zorgvuldig hebben geselecteerd en met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Whistlelaw verwerkt de meldingen in overeenstemming met de vereisten van de GDPR. Meer informatie over de gegevensverwerking door Whistlelaw vindt u hier: https://www.whistle.law/so-funktioniert-s/dsgvo-sicherheit  

De gegevens worden in eerste instantie drie jaar bewaard. Na afloop wordt gecontroleerd of opslag nog noodzakelijk is, anders worden de gegevens op de exacte dag verwijderd.
 

10. Aanvullende opmerkingen over sociale media

We zijn ook op de sociale netwerken aanwezig. We delen inhoud, aanbiedingen en presenteren onze producten via de sociale mediakanalen. De betreffende beheerders van de sociale netwerken gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën om in geval van interactie uw gebruiksgedrag vast te leggen. De omvang en het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden echter door de exploitant van het sociale netwerk bepaald.  Als u de exploitanten van de betreffende netwerken in de vorm van uw eigen gebruikersaccount toestemming heeft gegeven, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Anders is de rechtsgrondslag ons legitieme belang in de bovengenoemde doeleinden.

We gebruiken de volgende sociale mediakanalen

XING https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Instagram http://instagram.com/about/legal/privacy/

Op de betreffende homepages vindt u meer gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de opslagperiode en de mogelijke overdracht van uw gegevens.


11. Wijziging van de privacyverklaring 

We ontwikkelen onze website, diensten en producten voortdurend en doen ons best om de gegevensbescherming regelmatig aan te passen en te verbeteren. Dienovereenkomstig zijn regelmatige wijzigingen van deze mededeling over gegevensbescherming ook noodzakelijk, om deze aan te passen aan juridische wijzigingen of wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. 

De privacyverklaring komt altijd overeen met de hieronder vermelde status. We raden u daarom aan de informatie over gegevensbescherming van tijd tot tijd te lezen.

Per datum: Januari 2024