CO₂-equivalent

CO₂-equivalent (CO2e)

Definitie CO2

CO₂-equivalenten (CO2e) zijn een maateenheid voor het effect van verschillende broeikasgassen op het klimaat. Door verschillende emissies om te rekenen naar de equivalente hoeveelheid van koolstofdioxide (CO2), kunnen hun effecten met elkaar worden vergeleken. 

CO2 versus CO2

Discussies over de noodzaak om emissies te verlagen zijn vaak gericht op koolstofdioxide. Dat komt doordat dit het meest voorkomende broeikasgas is dat door menselijke activiteiten ontstaat, voor wat betreft de vrijgekomen hoeveelheid en de totale impact op de opwarming van de aarde. CO2 wordt in de atmosfeer uitgestoten als gevolg van diverse industriële processen, waaronder het gebruik van landbouwgrond en de productie van fossiele brandstoffen. Het is momenteel het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot ongeveer 80% van het totale opwarmingseffect van de huidige emissies wereldwijd. 

Door de meting van CO2 wordt er slechts met één van vele broeikasgassen rekening gehouden. Wanneer alle emissies worden omgerekend in CO2e, worden ook de effecten van de andere belangrijke vervuilende stoffen in de atmosfeer meegeteld. 

Global Warming Potential 

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) berekent het Global Warming Potential (GWP) op basis van de zeven belangrijkste broeikasgassen en groepen gassen: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide (N2O), perfluorkoolstoffen (PFK's), fluorkoolwaterstoffen (HFK's), stikstoftrifluoride (NF3) en zwavelhexafluoride (SF6). De GWP van elk broeikasgas wordt uitgedrukt in verhouding tot het Global Warming Potential van CO2, dat 1 bedraagt. Een voorbeeld: het GWP van CH4 bedraagt 28. Dat betekent dat het effect van CH4-emissies op het broeikaseffect 28 keer hoger is dan dezelfde hoeveelheid CO2

De relatieve Global Warming Potentials van de belangrijkste broeikasgassen
Different GHGs have different global warming potentials

Hoe worden CO2e berekend? 

CO2e worden bepaald door de vermenigvuldiging van de hoeveelheid van het betreffende broeikasgas met de bijbehorende GWP. Het resultaat geeft de hoeveelheid koolstofdioxide weer dat zou moeten worden uitgestoten om dezelfde impact op de atmosfeer te hebben. 

CO2e worden gemeten met behulp van massa. Afhankelijk van de toepassing wordt hiervoor de eenheid kilogram of ton gebruikt. 

Waar worden CO2e voor gebruikt?  

CO2e worden voor verschillende doeleinden gebruikt waarvoor een vergelijking van broeikasgassen nuttig of nodig is. Bij de bepaling van een CO2-voetafdruk, wordt de totale hoeveelheid emissies doorgaans in CO2e aangegeven om aan te geven dat niet alleen koolstofdioxide wordt uitgestoten. Om dezelfde reden worden ook emissiefactoren meestal als CO2e aangegeven. 

Een ander standaard gebruik voor CO2e zijn zogenoemde carbon credits, die worden uitgegeven om de impact van klimaatprojecten aan te geven. Carbon credits die op de Voluntary Carbon Market worden verhandeld, worden Verified Emission Reductions (VER's) genoemd. Een VER staat gelijk aan een ton koolstofdioxide of een equivalent hiervan bestaande uit andere broeikasgassen en kan worden verhandeld, verkocht of geannuleerd. 

Kom te weten hoe je de uitstoot van broeikasgassen van je bedrijf kunt verlagen met de ClimatePartner Academy.

Registreer je nu gratis!