Decarbonisatie

Decarbonisatie

Decarbonisatie definitie

Decarbonisatie is een term die verwijst naar de transitie naar een postfossiele, koolstofdioxidevrije economie en naar het verlagen van de CO2-emissies, met name in de energiesector. 

In het decarbonisatieproces worden fossiele brandstoffen vervangen door CO2-vrije, hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot van CO2 te verminderen of volledig te vermijden. Door decarbonisatie zal onze energievoorziening ingrijpend veranderen.

Waarom is decarbonisatie belangrijk? 

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen worden broeikasgassen zoals CO2 afgegeven aan onze atmosfeer. Dit versterkt het broeikaseffect, waardoor ons klimaat nog verder opwarmt. Bij een temperatuurstijging op aarde van meer dan 1,5° graden, de uiterste grens waar we tot nu toe naar streven, zal het klimaat onomkeerbaar veranderen. Als dat gebeurt is het niet meer mogelijk de domino-effecten van klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te houden. Dat betekent dat decarbonisatie een belangrijke maatregel vormt tegen de opwarming van de aarde.

Daarom heeft de internationele gemeenschap zich met het Parijsakkoord in 2015 ertoe verplicht de wereldwijde CO2-emissies tot 2050 aanzienlijk te reduceren. De landen en bedrijven moeten voor die tijd net zero worden.

Decarbonisatie van de economie – waar ligt het grootste reductiepotentieel?

Decarbonisatie is cruciaal om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. De economie gebruikt met name fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen als energiebron. Hier ligt dan ook een enorm potentieel voor het verlagen van emissies. 

Met name in de industrie, bouw- en transportsector zijn de mogelijkheden voor decarbonisatie groot.  

1. Industrie: Twee derde van alle industriële emissies ontstaat door energieverbruik. Dit kan grotendeels worden vermeden door eenvoudige aanpassing van processen en toepassing van hernieuwbare energie en CO2-arme technologie. Toch zullen er altijd restemissies overblijven. Deze kunnen worden gecompenseerd door middel van CO2-compensatieprojecten

2. Gebouwen: Omdat oude gebouwen een negatieve CO2-voetafdruk hebben, zijn ze verantwoordelijk voor CO2-uitstoot. Er zijn drie belangrijke manieren om emissies door gebouwen te vermijden of te verminderen. 

  • Energierenovatie van gebouwen 
  • Verwarmingssystemen vernieuwen met warmtepompen, zonnecollectoren of duurzame blok- en stadsverwarming 
  • Andere verwarmingssystemen op basis van fossiele brandstoffen vervangen door systemen op synthetische brandstoffen 

3. Transport: Ook transport is verantwoordelijk voor een groot deel van de antropogene emissies van broeikasgassen. Deze uitstoot kan aanzienlijk omlaag worden gebracht door de hoeveelheid verkeer te beperken, reisafstanden te verkorten, uitstootbeperkingen na te leven en over te stappen op andere motoren en brandstoffen.  

Daarnaast kunnen de volgende maatregelen bijdragen aan een snellere decarbonisatie van transport:

  • Personenvervoer verminderen
  • Duurzame vervoersmiddelen stimuleren 
  • Vrachtverkeer verminderen 
  • E-mobiliteit uitbreiden 
  • Andere interne verbrandingsmotoren ombouwen  

Kom meer te weten over decarbonisatie en meld je aan voor onze ClimatePartner Academy met verschillende onderwerpen over klimaatactie.

Meld je aan!