Projecttechnologieën

Onze uiteenlopende klimaatprojecten

Hoe werkt een klimaatproject met verschillende technologieën ?

Met een klimaatproject wordt CO2 bespaard, maar de individuele projecten zijn gebaseerd op uiteenlopende technologieën.

Biogas

Voor de productie van biogas wordt biomassa opgeslagen in afgesloten tanks waar de biomassa fermenteert en biogas ontstaat. Biomassa kan bestaan uit organisch afval of mest van koeien of andere dieren. In landen zoals India en Vietnam gebruiken gezinnen gas uit kleine biogasinstallaties om te koken. Zodoende hoeven zij dan geen hout of kolen meer te gebruiken. 

Er wordt een aanvullende vermindering van CO2-uitstoot gerealiseerd als de biomassa niet aan de open lucht rot, waardoor methaan (CH4) vrijkomt.

Een voorbeeld hiervan is ons biogasproject in Bagepalli, India.

Biomassa

Biomassaprojecten omvatten energie die wordt gegenereerd op basis van hernieuwbare biomassa, zoals kokosnootschalen, zaagsel, houtsnippers, restanten van de suikerrietverwerking, bamboe of hout uit duurzame bronnen. Er worden hiervoor geen bomen gekapt en geen fossiele brandstoffen verbrand. Zodoende is er geen sprake van een rechtstreekse CO2 -emissie. Als een aanvullende vermindering van CO2-uitstoot wordt bij dergelijke projecten geen biomassa gebruikt die in de buitenlucht rot en ontstaat er dus geen methaan (CH4).

Ons biomassaproject in Colombia laat zien hoe het werkt.

Schone kookovens

In veel armere regio's op aarde koken gezinnen op open vuur, veelal in afgesloten ruimten. Deze kookmethode is zeer inefficiënt aangezien grote hoeveelheden warmte verloren gaan. Schone kookovens zijn vaak eenvoudige apparaten gemaakt van metaal of klei waarmee de energie efficiënter kan worden gebruikt. Gezinnen kunnen op deze manier brandstof besparen en de CO2-emissies verlagen. Soms worden de ovens zelfs door kleine bedrijfjes gebruikt. 

Bekijk eens ons ovenproject in Rwanda.

Schoon drinkwater

Twee miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Veel gezinnen moeten hun drinkwater op open vuur koken. Dit leidt tot CO2-emissies en ontbossing. Overal waar water op een chemische manier kan worden gezuiverd (bijv. met chloor) of op een mechanische manier (met filters), of waar grondwater via bronnen beschikbaar kan worden gesteld, worden deze CO2-emissies voorkomen. Hoe schoon drinkwater de leefomstandigheden kan verbeteren, wordt duidelijk aan de hand van ons drinkwaterproject in Odisha, India.

Zonne-energie

Aangezien zonne-energie afkomstig van zonnepanelen kan worden gegenereerd zonder dat hiervoor fossiele brandstoffen moeten worden verstookt, wordt deze energievorm beschouwd als emissievrij. De toename van hernieuwbare energieproductie is essentieel ter voorkoming van de opwarming van de aarde en voor het veiligstellen van onze energievoorraden in de toekomst.

De hoeveelheid emissies die door een zonne-energieproject wordt bespaard, wordt via een basislijnmethode berekend: hoeveel CO2 zou er vrijkomen als dezelfde hoeveelheid energie zou worden geproduceerd op basis van een standaard methode voor energieproductie in de regio? Om meer inzicht te krijgen in de impact van dergelijke technologie, kun ons zonne-energieproject in Namibië bekijken.

Bescherming van bossen

Bossen vormen niet alleen 's werelds belangrijkste CO2-reservoirs, maar zij zijn ook het leefgebied van een ongelofelijke verscheidenheid aan soorten en een belangrijke bron voor het levensonderhoud van mensen. Wereldwijde bosgebieden zijn in de afgelopen decennia sterk afgenomen door een groeiende bevolking, landbouwgebruik en illegale houtkap en mijnbouw.

Voor projecten ter bestrijding van klimaatverandering zijn er drie methoden voor het creëren en behouden van bossen als opslagplaatsen van koolstof:

  • Bebossing en herbebossing
  • Een duurzaam bosbeheer (waarbij de hoeveelheid gekapt hout niet groter is dan de hoeveelheid die teruggroeit)
  • Financiële prikkels voor de bescherming van bosgebieden als koolstofreservoirs (het REDD+ programma van de VN) waarbij de projecteigenaar moet waarborgen dat het bosareaal op peil blijft

Projecten voor de bescherming van bossen zorgen ervoor dat bossen op de lange termijn behouden blijven en dat de bescherming van bossen hoger wordt gewaardeerd dan de ontbossing. Samen met de lokale bevolking beschermen projectdeelnemers het betreffende gebied tegen negatieve invloeden en bieden alternatieve inkomstenbronnen en onderwijsmogelijkheden.

Ons project voor de instandhouding van bissen in Kenia illustreert de enorme impact die een dergelijk project kan hebben.

Waterkracht

Aangezien waterenergie kan worden gegenereerd zonder dat hiervoor fossiele brandstoffen moeten worden verstookt, wordt deze energievorm beschouwd als emissievrij. De toename van hernieuwbare energieproductie is essentieel ter verlaging van de opwarming van de aarde en voor het veiligstellen van onze energievoorraden in de toekomst.

De hoeveelheid emissies die door een waterenergieproject wordt bespaard, wordt via een basislijnmethode berekend: hoeveel CO2 zou er vrijkomen als dezelfde hoeveelheid energie zou worden geproduceerd op basis van een standaard methode voor energieproductie in de regio?

Bekijk eens ons exclusieve waterkrachtproject in het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo.

Windenergie

Aangezien voor windenergie geen verbranding van fossiele brandstoffen is vereist, wordt deze vorm van energie als emissievrij beschouwd. De toename van hernieuwbare energieproductie is essentieel ter verlaging van de opwarming van de aarde en voor het veiligstellen van onze energievoorraden in de toekomst.

De hoeveelheid emissies die door een windenergieproject wordt bespaard, wordt via een basislijnmethode berekend: hoeveel CO2 zou er vrijkomen als dezelfde hoeveelheid energie zou worden geproduceerd op basis van een standaard methode voor energieproductie in de regio?

Ons windenergieproject op Aruba laat zien hoe het werkt.

Energie-efficiëntie

Voor energie-efficiëntieprojecten is de berekening simpel: een lager energieverbruik betekent een lagere CO2-uitstoot. Veelal, maar niet altijd, komt het neer op de besparing van fossiele brandstoffen. Projecten kunnen ook worden opgezet om de productieprocessen van een bedrijf energie-efficiënter te maken, bijvoorbeeld door de inzet van efficiëntie ovens of door de terugwinning van warmte van machines. Tegelijkertijd stappen degenen die verantwoordelijk zijn voor energie-efficiëntieprojecten veelal over op hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa, om het milieubeschermende effect verder te versterken.

Onze ovenprojecten zijn tevens energie-efficiëntieprojecten. Wij hechten zeer aan deze projecten vanwege de verregaande sociale voordelen. Daarom worden zij hier als een andere categorie beschouwd.

Schone oceanen

De oceanen slaan een kwart van de CO2 uit de atmosfeer op en 93,4% van de warmte die door het broeikaseffect ontstaat - hierdoor spelen de oceanen een belangrijke rol bij de klimaatverandering. Opwarming, overbevissing, vervuilende stoffen en afval brengen deze balanceringsfunctie in gevaar. Plastic Bank voorkomt dat plastic afval in de zee terechtkomt en beschermt op deze manier op een indirecte manier het klimaat. Omdat er geen sprake is van gecertificeerde emissiereducties, steunt ClimatePartner Plastic Bank in combinatie met een Gold Standard klimaatbeschermingsproject, een windpark in de Filipijnen. Voor elke ton CO2 compenseert ClimatePartner 10 kg plastic afval.

Sociale ontwikkelingsprojecten

Sociale ontwikkelingsprojecten omvatten een of meer technologieën die naast de klimaatactie voor een directe sociale toegevoerde waarde zorgen. Tot dergelijke projecten behoren de distributie van efficiënte ovens, lampen op zonne-energie en drinkwaterzuivering:
efficiënte ovens gebruiken de geleverde energie op een efficiëntere manier en verlagen de rook die ontstaat als er op open vuur wordt gekookt. Eenzelfde probleem bestaat als gezinnen geen toegang hebben tot schoon drinkwater aangezien het water eerst op open vuur moet worden gekookt voordat het zonder risico kan worden gebruikt. Tot de oplossingen horen de beschikbaarstelling van hulpmiddelen voor de waterbehandeling, zoals filters of toegang tot grondwater via bronnen. Daarnaast helpen lampen op zonne-energie om de vertrekken te verlichten en vervangen zo dure kerosinelampen die vaak tot brand leiden.

Bekijk eens ons sociale ontwikkelingsproject in India.

Aanvullende projecten

Naast onze internationale klimaatprojecten, bieden wij ook regionale projecten aan. Voorbeelden zijn de instandhouding van veengebieden, bosbescherming, herbebossing, biodiversiteitsprojecten en nog veel meer. In Duitsland en enkele andere Europese landen kunnen CO2-certificaten momenteel nog niet op basis van dit soort projecten worden afgegeven op grond van landspecifieke regelgeving. Daarom kunnen deze projecten geen bijdrage leveren aan de CO2-neutraliteit van organisaties en individuen en moeten worden gekoppeld aan officieel gecertificeerde klimaatprojecten.