Projekttekniker

Våra olika projekt för utsläppskompensation

Hur fungerar ett projekt för utsläppskompensation med olika tekniker?

Alla projekt för utsläppskompensation sparar CO2, men de enskilda projekten bygger på olika tekniker.

Biogas

Framställning av biogas går till så att biomassa lagras i slutna reaktorer där den fermenteras och biogas bildas. Biomassa kan bestå av organiskt avfall eller gödsel från kor eller andra djur. I länder som Indien och Vietnam använder familjer gas från små biogasanläggningar för att laga mat, så att de slipper använda ved eller träkol.

Mängden växthusgaser minskar dessutom ytterligare genom att biomassan hindras från att ruttna i den fria luften, vilket skulle frigöra metan (CH4). Ett sådant exempel är vårt biogasprojekt i Bagepalli, Indien.

Biomassa

Biomassaprojekt avser energi producerad av förnybar biomassa, t.ex. kokosnötsskal, sågspån, träflis, restprodukter från sockerrörsbearbetning, bambu eller trä från hållbara källor. Inga träd fälls och inga fossila bränslen förbränns. Därför sker inget direkt utsläpp av CO2.

Som en ytterligare åtgärd för att minska växthusgaserna innebär sådana projekt generellt att biomassan hindras från att ruttna i den fria luften, så att inget metan (CH4) frigörs. Vårt biomassaprojekt i Colombia visar hur det här fungerar.

Rena spisar

I många av världens fattiga regioner lagar familjer sina måltider över öppen eld, ofta i slutna utrymmen. Det här sättet att laga mat är mycket ineffektivt eftersom stora mängder värme går till spillo. Rena spisar är ofta enkla konstruktioner av metall eller lera som ger en effektivare energianvändning. På så sätt kan familjerna spara bränsle och minska CO2-utsläppen. Ibland används spisarna även av småföretag.

Ta en titt på vårt spisprojekt i Rwanda.

Rent dricksvatten

Två miljarder människor i världen har inte tillgång till rent dricksvatten. Många familjer måste koka sitt dricksvatten över öppen eld, vilket leder till koldioxidutsläpp och avskogning. Om vattnet kan renas kemiskt (t.ex. med klor) eller mekaniskt (med filter), eller om grundvattnet kan tas från brunnar, går det att undvika dessa koldioxidutsläpp.

Hur rent dricksvatten förbättrar levnadsvillkoren kan du läsa om i vårt dricksvattenprojekt på Madagaskar.

Solenergi

Eftersom energi från solpaneler produceras utan förbränning av fossila bränslen anses den vara utsläppsfri. Ökad produktion av förnybar energi är avgörande för att förhindra global uppvärmning och trygga energiförsörjningen i framtiden.

Utsläppsbesparingen till följd av ett solenergiprojekt beräknas med baslinjemetoden: Hur mycket CO2 skulle släppas ut om samma mängd energi skulle alstras med standardmetoderna för energiproduktion i regionen i fråga? För att bättre förstå effekterna av sådan teknik kan du ta en titt på vårt solenergiprojekt i Namibia.

Skogsskydd

Skogarna är inte bara ett av planetens viktigaste kolförråd, de är också hemvist för en enorm artrikedom och en viktig källa till människors försörjning. De globala skogsområdena har minskat kraftigt under de senaste årtiondena till följd av ökad bebyggelse, jordbruksanvändning, olaglig skogsavverkning och gruvdrift.

För projekt som syftar till att bekämpa klimatförändringar finns det tre sätt att skapa och upprätthålla skogsbruket som kolsänka:

  • Nybeskogning och återbeskogning.
  • Hållbar skogsförvaltning (där mängden avverkat timmer inte överstiger den möjliga återväxten).
  • Ekonomiska incitament för att skydda skogsmark som kolsänka (FN-programmet REDD+), där projektägaren måste se till att trädtäckningen bibehålls.

Skogsskyddsprojekt säkerställer att skogarna bevaras på lång sikt och att skyddet av skogarna ges ett högre värde än avskogningen. Tillsammans med lokalbefolkningen skyddar projektdeltagarna området mot negativ påverkan, så att alternativa inkomstkällor och utbildningsmöjligheter uppnås.

Vårt skogsskyddsprojekt i Kenya visar vilken enorm påverkan ett sådant projekt kan ha.

Vattenkraft

Eftersom vattenkraft produceras utan förbränning av fossila bränslen anses den vara utsläppsfri. Ökad produktion av förnybar energi är avgörande för att begränsa global uppvärmning och trygga energiförsörjningen i framtiden.

Utsläppsbesparingen till följd av ett vattenkraftsprojekt beräknas med baslinjemetoden: Hur mycket CO2 skulle släppas ut om samma mängd energi skulle alstras med standardmetoderna för energiproduktion i regionen i fråga?

Ta en titt på vårt exklusiva vattenkraftsprojekt i Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo.

Vindkraft

Eftersom vindkraft inte kräver förbränning av fossila bränslen anses den vara utsläppsfri. Ökad produktion av förnybar energi är avgörande för att begränsa global uppvärmning och trygga energiförsörjningen i framtiden.

Utsläppsbesparingen till följd av ett vindkraftsprojekt beräknas med baslinjemetoden: Hur mycket CO2 skulle släppas ut om samma mängd energi skulle alstras med standardmetoderna för energiproduktion i regionen i fråga? Vårt vindkraftsprojekt i Aruba visar hur det fungerar.

Energieffektivitet

I projekt för energieffektivitet är beräkningen enkel: Lägre energiförbrukning ger lägre koldioxidutsläpp. Ofta, men inte alltid, handlar det om att spara fossilenergi. Projekt kan också utformas för att göra företagens produktionsprocesser mer energieffektiva, t.ex. genom att använda effektiva tegelugnar eller återvinna värme från maskiner. Samtidigt väljer de ansvariga i projekt för energieffektivitet ofta att gå över till förnybara energikällor, som biomassa, för att ytterligare förstärka den skyddande effekten på miljön.

Våra spisprojekt är också projekt för energieffektivitet. Dessa projekt är oerhört viktiga för oss, på grund av de omfattande sociala fördelarna. Det är därför de betraktas som en annan kategori här.

Rena hav

Haven lagrar en fjärdedel av all CO2 från atmosfären och 93,4 % av den värme som orsakas av växthuseffekten – de är alltså en viktig bromskloss för klimatförändringarna. Uppvärmning, överfiske, föroreningar och avfall hotar denna balanserande funktion. Plastic Bank förhindrar att plastavfall hamnar i havet och skyddar därmed indirekt klimatet. Eftersom det inte finns några certifierade utsläppsminskningar stöder ClimatePartner Plastic Bank i kombination med ett klimatskyddsprojekt enligt Gold Standard, en vindkraftpark i Filippinerna. För varje ton CO2 kompenserar ClimatePartner 10 kg plastavfall.

Projekt med sociala effekter

Projekt med sociala effekter omfattar en eller flera tekniker som skapar ett direkt socialt mervärde utöver klimatåtgärder. Sådana projekt avser distribution av effektiva spisar, solcellslampor eller rening av dricksvatten:

Effektiva spisar utnyttjar energin bättre och minskar rökutvecklingen jämfört med matlagning över öppen eld. Ett liknande problem uppstår när hushållen inte har tillgång till rent dricksvatten, eftersom vattnet måste kokas över öppen eld innan det kan användas tryggt. Åtgärder för att lösa problemet är bland annat hjälpmedel för behandling av dricksvatten, t.ex. filter, eller tillgång till grundvatten från brunnar. Solcellslampor bidrar dessutom till belysningen i rummen och ersätter dyra fotogenlampor, som ofta orsakar brandolyckor.

Vårt projekt med Microenergy Credits visar hur detta fungerar. 

Ytterligare projekt

Utöver våra internationella klimatprojekt erbjuder vi även projekt för regionalt engagemang. Det kan handla om åtgärder för skydd av torvmarksområden, skogsomvandling, återbeskogning, projekt för biologisk mångfald och mycket mer. I Tyskland och vissa andra europeiska länder gör nationella bestämmelser att det i nuläget inte går att erhålla CO2-certifikat baserat på den här typen av projekt. Dessa projekt kan därför inte bidra till organisationers och individers koldioxidneutralitet, utan måste kopplas till officiellt certifierade klimatprojekt.