Inzichten in Klimaatactie: Is jouw bedrijf klaar voor CSRD?

January 27, 2022

Wat is de CSRD en welke gevolgen heeft het voor jouw bedrijf? 

Met de nieuwe EU-richtlijn inzake rapportage over de duurzaamheid van ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) worden CO2-gegevens een cruciaal rapportage-element: Meer bedrijven zullen uitgebreidere en meer gedetailleerde informatie over duurzaamheid moeten rapporteren. Leer waar bedrijven rekening mee moeten houden voor hun managementrapporten en bedrijfsactiviteiten vanaf 2023.   

Een Climate Action Insight door Björn Bröskamp en Sibylle Simon 

De Corporate Sustainability Reporting Directive is de nieuwe rapportagerichtlijn van de EU, die de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moet gaan vervangen. De richtlijn werd vorig jaar al door de EU-Commissie voorgesteld en zal naar verwachting voor het eerst van toepassing zijn op de verslaglegging over boekjaren die op of na 1 januari 2023 beginnen. 

De nieuwe richtlijn heeft tot doel de transparantie op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk te vergroten. Er zullen meer gedetailleerde rapportagevoorschriften worden ingevoerd, waardoor de CSRD een belangrijk element wordt waarmee rekening moet worden gehouden in de managementrapportage en de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf: De richtlijn is strenger qua advies en breder qua reikwijdte en is van toepassing op vier keer meer bedrijven in de EU dan de huidige NFRD. Zal jouw bedrijf ook aan de richtlijn moeten voldoen? 

Wie moet voorbereid zijn op de nieuwe rapportage? 

De verruimde reikwijdte van de CSRD betekent dat in plaats van de circa 11.600 entiteiten die momenteel hun niet-financiële gegevens rapporteren, de nieuwe richtlijn bijna 50.000 bedrijven zal vragen te rapporteren, waarvan ongeveer 15.000 alleen al in Duitsland. Ondernemingen die aan ten minste twee van de volgende drie voorwaarden voldoen, zullen aan de CSRD moeten voldoen: 

CP Facts

Niet alleen in de EU gevestigde ondernemingen moeten op de hoogte zijn. De voorwaarden van de richtlijn zijn ook van toepassing op niet in de EU gevestigde ondernemingen met dochterondernemingen in de EU en op ondernemingen die niet in de EU gevestigd zijn maar effecten op door de EU gereglementeerde markten hebben. Hierdoor bestrijkt de richtlijn alle respectieve bedrijfsactiviteiten die in de EU plaatsvinden. 

Het voorstel legt echter geen nieuwe eisen op aan kleine en middelgrote ondernemingen (mkb's), met uitzondering van mkb's die op gereglementeerde markten in de EU zijn genoteerd. Voor die ondernemingen zal de Commissie aparte normen voor duurzaamheidsverslaglegging vaststellen. Mkb's hoeven pas drie jaar na de ingangsdatum (d.w.z. 1 januari 2026) met de rapportage te beginnen. Er komt een zogeheten "geleidelijke invoeringsperiode" om rekening te houden met de beperkte capaciteiten en middelen van de betrokken mkb-ondernemingen en hun voldoende tijd te gunnen om zich voor te bereiden op de eerste toepassing van de vereisten. 

Hoe publiceer je informatie over duurzaamheid? 

Met de nieuwe CSRD wordt duurzaamheidsrapportering een verplicht onderdeel van het managementverslag - een afzonderlijk duurzaamheidsverslag is niet langer mogelijk zoals nu met de NFRD het geval is. Dit betekent dat duurzaamheid wordt gezien als een strategisch element van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Deze benadering wordt ten zeerste toegejuicht omdat alle duurzaamheidsthema's hetzelfde platform krijgen als de financiële verslaglegging en duurzaamheids-KPI's niet langer worden behandeld als metingen van een tweede klasse.  

Alle relevante bedrijfsinformatie, met inbegrip van informatie over duurzaamheidsactiviteiten, moet worden gepubliceerd in het bestuursverslag en moet ook openbaar worden gemaakt en toegankelijk zijn in een digitaal, door machines leesbaar formaat.  

De CSRD-rapportage geldt voor alle ondernemingen die aan de eerder genoemde criteria voldoen. Een bedrijf is alleen vrijgesteld van de publicatieplicht als het deel uitmaakt van een moederholding en in plaats daarvan kan verwijzen naar het verslag van de holding, mits het verslag van de holding in overeenstemming is met de EU-verslagleggingsvoorschriften. In dat geval moet de vrijgestelde dochteronderneming het geconsolideerde jaarverslag van de moederonderneming die op groepsniveau verslag uitbrengt, publiceren. Ook moet zij in haar eigen jaarverslag melding maken van het feit dat de onderneming in kwestie is vrijgesteld van de voorschriften van de richtlijn. Voor alle verslagleggende ondernemingen zal een externe accountantscontrole verplicht zijn om zekerheid over het verslag te verschaffen. 

Welke informatie moet openbaar worden gemaakt? 

De huidige versie van de CSRD geeft slechts een overzicht van de onderwerpen waarover zal moeten worden gerapporteerd. Een gedetailleerde versie van de geplande normen wordt momenteel ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Het is de bedoeling internationale verslaggevingsstandaarden en bestaande standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, zoals het Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), het CDP (voorheen Carbon Disclosure Project) en tal van anderen bij de ontwikkeling van de standaard te betrekken. Sommige van hen verwijzen ook naar het Greenhouse Gas Protocol. EFRAG is van plan deze rapportagenormen in oktober 2022 te publiceren, waarbij deze worden afgestemd op andere lopende verslagleggingsinitiatieven van de EU, zoals de EU-taxonomie

Het CSRD-voorstel wil dat de volgende ESG-aspecten in aanmerking worden genomen bij de ontwikkeling van de normen: 

Table ESG

Hoewel de hierboven aangegeven aspecten een breed spectrum van algemene onderwerpen voor duurzaamheidsrapportage bestrijken, kan een focus op CO2-boekhouding als onderdeel van de criteria voor klimaatactie worden verwacht, zoals in het gepubliceerde werkdocument "climate standard prototype" wordt beschreven. De mate van detail en de KPI's die over deze onderwerpen zullen worden gevraagd, worden momenteel binnen de rapportagerichtlijnen ontwikkeld.  

Een andere nieuwe eis van de CSRD is het principe van dubbele materialiteit. Dit principe vraagt bedrijven om vanuit twee verschillende perspectieven te rapporteren: Er moet worden gerapporteerd hoe elk duurzaamheidsaspect het bedrijf beïnvloedt (het 'outside-in' perspectief) en hoe elk verslaggevingsaspect van het bedrijf mensen, belanghebbenden en het milieu beïnvloedt (het 'inside-out' perspectief). De "pas toe of leg uit"-benadering van de huidige NFRD zal daarmee niet langer van toepassing zijn. 

Vooruitblik 

Begin 2022 is de CSRD nog steeds een voorstel. Het is nog niet goedgekeurd door de EU-commissie en is nog niet omgezet in de jurisdictie van de EU-landen. Volgens de EU-tijdlijn zal deze omzetting pas in december 2022 plaatsvinden. Ook de EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging bestaan nog niet en zullen naar schatting in oktober 2022 worden goedgekeurd. Dit alles leidt tot het eerste verslagjaar 2023 en een eerste CSRD-conform verslag in het jaar 2024. 

De vooruitzichten zijn echter duidelijk: klimaatactie en transparante rapportage over alle bedrijfsmaatregelen zullen verplichte onderdelen van de bedrijfsvoering van een onderneming worden. Bovendien zal de richtlijn helpen om klimaatactie te stimuleren, het vertrouwen te vergroten en een positieve stimulans te creëren voor alle bedrijven die hun verantwoordelijkheid willen nemen. Als onderdeel van verschillende andere regelgevingsinitiatieven draagt de CSRD ook bij tot de duidelijkheid en de grotere erkenning van het engagement van een bedrijf op het gebied van klimaatactie. 

Hoe kan je steun krijgen? 

Bedrijven die onder de CSRD-rapportagevereisten vallen, kunnen ondersteuning zoeken bij externe rapportage-experts zoals ClimatePartner voor begeleiding over hoe ze het beste kunnen voldoen. Aangezien carbon accounting zeer waarschijnlijk een focus zal zijn voor de rapportage, komt expertise in carbon data goed van pas. De verschillende berekeningen van de CO2-voetafdruk van bedrijven, producten en diensten en hun respectieve rapporten zullen van pas komen voor de CSRD-rapportage. Het ontwikkelen van een klimaatactiestrategie inclusief het stellen van doelen voor net-nul en/of op wetenschap gebaseerde doelen road mapping is belangrijk, aangezien ontwikkelde strategieën ook kunnen worden ingebed in CSRD-conforme duurzaamheidsverslagen. Bovendien verwachten wij dat de sociale effecten die worden gegenereerd in CO2-compensatieprojecten kunnen worden benut voor CSRD-conforme rapportage.