Wat is de CSRD en wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf?

January 27, 2022

Met de nieuwe EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage voor bedrijven worden CO2-gegevens een cruciaal onderdeel van de rapportage: Meer bedrijven zullen verplicht worden uitgebreidere en meer gedetailleerde informatie over duurzaamheid te rapporteren.

ClimatePartner publiceerde de eerste versie van dit artikel op 27 januari 2022. Het artikel is herzien en geeft nu de status per september 2022 weer.

Van januari tot augustus 2022 heeft de Europese Unie de volgende acties ondernomen: Meest recentelijk heeft de Raad van de Europese Unie een persbericht over de CSRD (21.06.22) en een ander document met aanvullende toelichtingen (30.06.22) gepubliceerd. Op 29 april 2022 lanceerde de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de openbare raadpleging over de eerste reeks ontwerp-standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging van de EU. Opmerkingen konden tot 8 augustus 2022 worden ingediend.

door Björn Bröskamp en Sibylle Simon

De Corporate Sustainability Reporting Directive is de nieuwe rapportagerichtlijn van de EU, die de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moet gaan vervangen. De richtlijn werd vorig jaar al door de EU-Commissie voorgesteld en zal naar verwachting voor het eerst van toepassing zijn op de verslaglegging over boekjaren die op of na 1 januari 2024 beginnen. 

De nieuwe richtlijn heeft tot doel de transparantie op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk te vergroten. Er zullen meer gedetailleerde rapportagevoorschriften worden ingevoerd, waardoor de CSRD een belangrijk element wordt waarmee rekening moet worden gehouden in de managementrapportage en de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf: De richtlijn is strenger qua advies en breder qua reikwijdte en is van toepassing op vier keer meer bedrijven in de EU dan de huidige NFRD. 

Wie moet voorbereid zijn op de nieuwe rapportage? 

De verruimde reikwijdte van de CSRD betekent dat in plaats van de circa 11.600 entiteiten die momenteel hun niet-financiële gegevens rapporteren, de nieuwe richtlijn bijna 50.000 bedrijven zal vragen te rapporteren. Ondernemingen die aan ten minste twee van de volgende drie voorwaarden voldoen, zullen aan de CSRD moeten voldoen: 

CP Facts

Niet alleen in de EU gevestigde bedrijven moeten opletten. De CSRD geldt voor elk bedrijf met ten minste één grote of beursgenoteerde EU-dochteronderneming of -filiaal met een netto-omzet van 40 miljoen euro in de EU en met een netto-omzet van meer dan 150 miljoen euro op de Europese markt in de laatste twee opeenvolgende boekjaren. Als een bedrijf onder de rapportageverplichting van de richtlijn valt, is de EU-dochteronderneming of het EU-kantoor verantwoordelijk voor de publicatie van het duurzaamheidsverslag van het bedrijf uit het derde land. De richtlijn heeft dus betrekking op alle relevante bedrijfsactiviteiten die binnen de EU plaatsvinden.

De geplande CSRD voorziet niet in nieuwe vereisten voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), tenzij zij kapitaalgericht zijn. Voor deze bedrijven wil de Commissie aparte normen voor duurzaamheidsverslaglegging invoeren.

De toepassing van de voorschriften zal in vier fasen plaatsvinden:

  • Op 1 januari 2024 voor ondernemingen die nu al onder de NFRD vallen (rapportage in 2025 over gegevens van 2024).
  • Op 1 januari 2025 voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de Non-Financial Information Directive vallen.
  • Op 1 januari 2026 voor beursgenoteerde MKB-ondernemingen en voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en captive verzekeringsmaatschappijen. Ondernemingen die tot deze categorie behoren, zullen ervoor kunnen kiezen om tot 2028 niet te rapporteren over duurzaamheidskwesties in het kader van de CSRD, op voorwaarde dat in het jaarverslag wordt uitgelegd waarom zij daarvoor hebben gekozen.
  • Op 1 januari 2028 voor niet-EU-bedrijven die onder de CSRD-rapportageverplichting vallen.

Hoe publiceer je informatie over duurzaamheid? 

Met de nieuwe CSRD wordt duurzaamheidsrapportering een verplicht onderdeel van het managementverslag - een afzonderlijk duurzaamheidsverslag is niet langer mogelijk zoals nu met de NFRD het geval is. Dit betekent dat duurzaamheid wordt gezien als een strategisch element van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Deze benadering wordt ten zeerste toegejuicht omdat alle duurzaamheidsthema's hetzelfde platform krijgen als de financiële verslaglegging en duurzaamheids-KPI's niet langer worden behandeld als metingen van een tweede klasse.  

Alle relevante bedrijfsinformatie, met inbegrip van informatie over duurzaamheidsactiviteiten, moet worden gepubliceerd in het bestuursverslag en moet ook openbaar worden gemaakt en toegankelijk zijn in een digitaal, door machines leesbaar formaat.  

De CSRD-rapportage geldt voor alle ondernemingen die aan de eerder genoemde criteria voldoen. Een bedrijf is alleen vrijgesteld van de publicatieplicht als het deel uitmaakt van een moederholding en in plaats daarvan kan verwijzen naar het verslag van de holding, mits het verslag van de holding in overeenstemming is met de EU-verslagleggingsvoorschriften. In dat geval moet de vrijgestelde dochteronderneming het geconsolideerde jaarverslag van de moederonderneming die op groepsniveau verslag uitbrengt, publiceren. Ook moet zij in haar eigen jaarverslag melding maken van het feit dat de onderneming in kwestie is vrijgesteld van de voorschriften van de richtlijn. Voor alle verslagleggende ondernemingen zal een externe accountantscontrole verplicht zijn om zekerheid over het verslag te verschaffen. 

Welke informatie moet openbaar worden gemaakt? 

De huidige versie van de CSRD geeft slechts een overzicht van de onderwerpen waarover zal moeten worden gerapporteerd. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) werkt momenteel aan een gedetailleerde versie van de geplande verslaggevingsstandaarden. Het eerste ontwerp van de standaarden is gepubliceerd en is vrij toegankelijk. Het is de bedoeling internationale verslaggevingsstandaarden en bestaande standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, zoals het Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), het CDP (voorheen Carbon Disclosure Project) en tal van anderen bij de ontwikkeling van de standaard te betrekken. Sommige van hen verwijzen ook naar het Greenhouse Gas Protocol.

EFRAG is van plan deze rapportagenormen in november 2022 te publiceren, waarbij deze worden afgestemd op andere lopende verslagleggingsinitiatieven van de EU, zoals de EU-taxonomie. Een eerste reeks verslaggevingsstandaarden zal naar verwachting uiterlijk op 30 juni 2023 worden aangenomen. Een tweede reeks verslaggevingsstandaarden, die sectorspecifiek zijn en aangepast aan verschillende ondernemingsvormen, moet uiterlijk op 30 juni 2024 volgen. De Commissie zal de normen na de inwerkingtreding van de richtlijn om de drie jaar herzien om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen zoals internationale normen.

Het nieuwe richtlijnvoorstel van de Europese Commissie bepaalt dat de volgende milieu-, sociale en bestuursaspecten (ESG) in aanmerking moeten worden genomen bij het opstellen van de verslaggevingsstandaarden. Zij zijn elk door EFRAG in een ontwerp-verslaggevingsnorm gebundeld:

Table ESG

 

Een andere nieuwe eis van de CSRD is het principe van dubbele materialiteit. Dit principe vraagt bedrijven om vanuit twee verschillende perspectieven te rapporteren: Er moet worden gerapporteerd hoe elk duurzaamheidsaspect het bedrijf beïnvloedt (het 'outside-in' perspectief) en hoe elk verslaggevingsaspect van het bedrijf mensen, belanghebbenden en het milieu beïnvloedt (het 'inside-out' perspectief). De "pas toe of leg uit"-benadering van de huidige NFRD zal daarmee niet langer van toepassing zijn. 

Vooruitblik 

In dit stadium (september 2022) is de CSRD slechts een voorstel dat voorlopig is goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. De richtlijn moet nu de formele stappen van de goedkeuringsprocedure doorlopen en worden omgezet in de nationale wetgeving van de EU-lidstaten. Volgens het tijdschema van de EU is dit gepland voor december 2022. Ook de rapportagenormen zijn nog niet afgerond. Het eerste ontwerp moet in november 2022 aan de Europese Raad worden voorgelegd. De nieuwe verplichtingen gelden ten vroegste vanaf het boekjaar 2024, wat betekent dat de eerste verslagen die aan de nieuwe richtlijn voldoen, in 2025 moeten worden gepubliceerd.

De vooruitzichten zijn echter duidelijk: klimaatactie en transparante rapportage over alle bedrijfsmaatregelen zullen verplichte onderdelen van de bedrijfsvoering van een onderneming worden. Bovendien zal de richtlijn helpen om klimaatactie te stimuleren, het vertrouwen te vergroten en een positieve stimulans te creëren voor alle bedrijven die hun verantwoordelijkheid willen nemen. Als onderdeel van verschillende andere regelgevingsinitiatieven draagt de CSRD ook bij tot de duidelijkheid en de grotere erkenning van het engagement van een bedrijf op het gebied van klimaatactie. 

ClimatePartner ondersteunt jou bij de naleving van de CSRD

Bedrijven kunnen zich bij de naleving van de nieuwe rapportageverplichtingen laten bijstaan door externe deskundigen zoals ClimatePartner. Aangezien CO2-boekhouding zeer waarschijnlijk een aandachtspunt zal zijn in de toekomstige rapportage, is ClimatePartner bij uitstek geschikt om zijn expertise te delen. De verschillende berekeningen van de carbon footprint van bedrijven, producten en diensten, alsmede de bijbehorende rapporten, kunnen worden gebruikt voor compliant rapportage. Ook ondersteunen wij onze klanten bij het definiëren van duidelijke klimaatstrategieën en het afstemmen daarvan op de eisen van het Science Based Target initiatief (SBTi) en, op middellange termijn, op een Net Zero strategie

. Dergelijke strategieën, ontwikkeld in samenwerking met onze adviesteams, kunnen ook worden geïntegreerd in duurzaamheidsverslagen die aan de eisen voldoen. Volgens het huidige ontwerp van de normen zullen de sociale effecten van onze CO2-compensatieprojecten ook kunnen worden gebruikt voor rapportage volgens de CSRD.