Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CSRD definitie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe rapporteringsverplichting die de kwaliteit, consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportages van Europese bedrijven dient te vegroten. De richtlijn werd door de Europese Commissie in 2021 voorgesteld als vervanging van het Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD is van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024.

Door de CSRD worden gegevens over de CO2-emissies van bedrijven een belangrijk onderdeel van hun duurzaamheidsrapportage. Vanaf 2024 zullen meer bedrijven verplicht worden gesteld om uitgebreider en gedetailleerder verslag te doen over duurzaamheid. Het hoofddoel is het verbeteren van de relevantie en betrouwbaarheid van duurzaamheidsgegevens, het geven van een zo volledig mogelijk beeld van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf als ook  de bevordering van duurzame investeringen en besluitvorming. De CSRD omvat striktere richtlijnen en is ruimer van opzet dan de NFRD en geldt voor vier keer zoveel bedrijven in de EU.

Reikwijdte van de CSRD

De CSRD breidt de rapportage-eisen uit om de verplichtingen voor meer bedrijven te doen gelden, waaronder grote en beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen evenals alle beursgenoteerde bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen. Bedrijven die minimaal aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen, moeten de CSRD naleven:

Niet alleen in de EU gevestigde bedrijven moeten aandacht aan de richtlijn besteden. De CSRD geldt voor elk bedrijf met minimaal een grote of beursgenoteerde EU-vestiging, of minimaal een kantoor met een netto omzet van € 40 miljoen binnen de EU, dat tevens in twee opeenvolgende boekjaren een netto omzet van € 150 miljoen op de Europese markt heeft gegenereerd. De EU-vestiging of het kantoor is dan conform de CSRD verplicht tot een duurzaamheidsrapportage.

Tijdlijn CSRD

De CSRD werd in november 2022 door het Europese Parlement goedgekeurd en kwam in januari 2023 van kracht. De 12 Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving (European Sustainability Reporting Standards, "ESRS") werden in juli 2023 goedgekeurd. Een tweede set rapportagestandaarden die branchespecifiek zijn en op verschillende bedrijfsvormen worden aangepast, zal op 30 juni 2024 volgen.

De richtlijnen zullen trapsgewijs in vier stappen worden ingevoerd:

  • Op 1 januari 2024 voor bedrijven die nu al moeten rapporteren onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD).
  • Op 1 januari 2025 voor grote bedrijven die momenteel nog niet onder de NFRD vallen.
  • Op 1 januari 2026 voor beursgenoteerde MKB-ondernemingen en voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en captives. 
  • Op 1 januari 2028 voor niet-EU-bedrijven die onder de CSRD-rapportageverplichting vallen.

De Commissie zal de standaarden om de drie jaar opnieuw bekijken om rekening te kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen, zoals internationale standaarden.

Eisen CSRD

Onder de CSRD worden klimaatactie en transparante rapportage over alle bedrijfsmaatregelen verplichte onderdelen van de bedrijfsvoering van een onderneming. Zo komt duurzaamheidsrapportage op dezelfde voet te staan met financiële verslaglegging.

De CSRD introduceert een uitgebreide set aan duurzaamheidsonderwerpen waarover bedrijven moeten rapporteren. Daaronder vallen milieu-, sociale en bestuursaspecten (ESG), zoals klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en anti-corruptiemaatregelen. Hierbij ligt de nadruk op toekomstgerichte gegevens op basis waarvan de duurzaamheidsstrategieën van een bedrijf op de lange termijn kunnen worden beoordeeld. 

Impact van CSRD

De CSRD zal helpen om klimaatactie te stimuleren, het vertrouwen te vergroten en bedrijven op een positieve manier stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als onderdeel van verschillende andere wetgevingsinitiatieven draagt de CSRD ook bij tot duidelijkheid en de grotere erkenning van de inzet van bedrijven op het gebied van klimaatactie.

Kom meer te weten over CSRD met de ClimatePartner Academy.

Registreer je nu gratis!