Dataskydd

Integritetspolicy

Denna webbplats tillhandahålls av ClimatePartner Group (ClimatePartner) för att ge dig en översikt över hur ClimatePartner behandlar dina personuppgifter.

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för ClimatePartner.
Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy beskriver hur och i vilket syfte Climate Partner samlar in personuppgifter och hur vi hanterar uppgifterna.

1. Allmän information 

Ansvarig 

ClimatePartner Group är personuppgiftsansvarig för behandlingen i den mening som avses i GDPR.

Koncernen är uppdelad i olika dotterbolag och affärsenheter. Vart och ett av dessa bolag ansvarar själv för att följa dataskyddslagarna. https://www.climatepartner.com/se/kontakt

Den ansvarige för all databehandling i samband med databehandling på ClimatePartners webbplats är

ClimatePartner GmbH
St.-Martin-Straße 59
81669 München, Tyskland
Telefon: +49 89 1222875-0
Fax: +49 89 1222875-29
E-post: dataprotection@climatepartner.com
Verkställande direktörer: Moritz Lehmkuhl, Klaus-Peter Siemssen

För insamling av uppgifter via kontaktformuläret på webbplatsen climatepartnerimpact.com gäller ett separat ansvar

Personuppgiftsansvarig för behandling i den mening som avses i GDPR är
 
ClimatePartner Impact GmbH
St.-Martin-Str. 59
81669 München
Telefon: +49 89 1222875-0
Fax: +49 89 1222875-29
E-post: dataprotection@climatepartner.com
Verkställande direktör: Robin Stoffers

Ansvarig för databehandlingsprocesser som är oberoende av webbplatsen är respektive företag som de är i kontakt med. De enskilda företagen och deras ansvariga finns här. https://www.climatepartner.com/de/kontakt

Allmänt

Terminologi

Med "personuppgifter" avses all slags information som betecknar en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den berörda"); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom koppling till en identifierare som ett namn, ett personnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare (t.ex. en cookie) eller till en eller flera särskilda faktorer som är uttryck för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med "behandling" avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i samband med personuppgifter, både med hjälp av automatiserade processer och utan. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av data.

"Personuppgiftsansvarig" är den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

En princip inom dataskydd är "lagenlighet". En behandling av personuppgifter är endast lagenlig om den baseras på en rättslig grund. I det följande finns gång på gång hänvisningar till samtycke, berättigat intresse och lagenligheten av behandling för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder innan avtalet sluts. Dessa rättsliga grunder är standardiserade i GDPR artikel 6.1 a, b och f. 

Dina rättigheter som person som berörs av databehandlingen 
Enligt gällande lagar har du flera rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter ska du skicka din begäran via e-post eller brev, med tydlig identifiering av dig själv, till den ansvariga personen (se punkt 1). Som berörd har du följande rättigheter:

Rätt till information 
Du har rätt att när som helst få besked från oss om ClimatePartner behandlar personuppgifter om dig. 

Om så är fallet har du rätt att få kostnadsfri information från oss om de personuppgifter som lagras om dig, syftet, de potentiella mottagarna och lagringstiden, tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. 

Rätt till rättelse 
Du har rätt att begära att vi omgående rättar eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig. Med hänsyn till syftet har du också rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras – även med hjälp av en kompletterande deklaration.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") 
Du har rätt att begära att vi omgående raderar personuppgifter som rör dig om något av följande skäl föreligger:

 • om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 • om du återkallar ditt samtycke som låg till grund för behandlingen enligt GDPR art. 6.1 a eller GDPR art. 9.2 a och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • om du motsätter dig behandlingen enligt GDPR art. 21.1 och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen.
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • om raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätten eller medlemsstaters nationella rätt som vi omfattas av.
 • Om personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt GDPR art. 8.1.

Om vi har offentliggjort personuppgifter och vi är skyldiga att radera dem, ska vi vidta åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, som anses vara rimliga med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna, att du har begärt att de ska radera alla länkar till dessa personuppgifter och alla kopior eller återgivningar av dessa personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen 
Du har rätt att kräva att vi slutar behandla dina personuppgifter tillfälligt eller permanent om 

 • du ifrågasätter personuppgifternas korrekthet
 • behandlingen är olaglig
 • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
 • du har motsatt dig behandlingen i enlighet med GDPR art. 21.1, så länge det ännu inte har fastställts om vårt företags legitima intressen väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss. 

Rätt till invändning 
Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig och som utförs baserad på ditt medgivande. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen utförs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Automatiserade beslut inklusive profilering 
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen 
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet 
Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägde rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig är olaglig.

Datasäkerhet

Vi är måna om säkerheten för dina personuppgifter inom ramen för gällande dataskyddslagar och de tekniska möjligheterna.  För detta ändamål upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi löpande anpassar till den senaste tekniken.  

I samband med användningen av våra digitala produkter skyddas dina personuppgifter av starka krypteringsalgoritmer både under överföring och lagring. I detta sammanhang vill vi dock påpeka att dataöverföring via internet, beroende på metoden (t.ex. kommunikation via e-post), kan ha säkerhetsluckor.

Vi garanterar inte heller att våra tjänster kommer att vara tillgängliga vid varje enskild tidpunkt; störningar, avbrott eller fel kan inte uteslutas. De servrar vi använder säkerhetskopieras noggrant på regelbunden basis.

Överföring av uppgifter till tredje part
I princip använder vi dina personuppgifter endast inom vårt företag.
Om och i den mån som vi involverar tredje part i att genomföra avtal, kommer de endast att få personuppgifter i den utsträckning som behövs för respektive tjänst.
Om vi engagerar entreprenörer för vissa delar av databehandlingen ("personuppgiftsbiträden") förbinder vi genom avtal våra personuppgiftsbiträden att endast använda personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen och att säkerställa att de berördas rättigheter skyddas.

Delning av uppgifter inom företagsgruppen: 
Många system och teknologier används gemensamt inom ClimatePartner-koncernen. Detta gör att vi kan implementera en mer effektiv, säker och enhetlig dataskyddsstandard. Inom ClimatePartner-koncernen kommer därför de företag och avdelningar att ha tillgång till dina uppgifter som behöver dem för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter eller för att utföra sina respektive funktioner inom koncernen. 
 
För att reglera utbytet av uppgifter inom koncernen i enlighet med rättsliga krav har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säker hantering av dina personuppgifter. 

Dataskyddsombud
dataprotection@climatepartner.com (eller skriftligen till ClimatePartner GmbH (för kontaktuppgifter se punkt 1 och i imprint)) kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsteam för allmänna frågor om dataskydd och för att hävda dina rättigheter.

För direktkontakt med våra externa dataskyddsombud, kontakta

Nextwork GmbH, datenschutz@nextwork.de


2. Kompletterande information om användningen av denna webbplats 

Vid varje åtkomst till denna webbplats behandlas automatiskt personuppgifter för besökare och användare av online-tjänsterna (användare). 
Dessa uppgifter krävs för att leverera och visa innehållet på webbplatsen. Dessutom är behandlingen av dessa uppgifter absolut nödvändig av säkerhetsskäl, i synnerhet för att kontrollera åtkomst, överföring och lagring. Dessutom kan anonymiserad information användas för statistiska ändamål och för att optimera tjänsterna och tekniken.

Affärsrelaterad behandling

Inom ramen för våra onlineplattformar behandlar vi följande uppgifter om våra kunder för att kunna tillhandahålla och utföra våra tjänster:
förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer
köp av tjänster, t.ex. CO2-beräkning, adress- och kontaktuppgifter
betalningsuppgifter, t.ex. kreditkortsuppgifter, PayPal-konto, betalningshistorik
avtalsuppgifter, t.ex. avtalets föremål
Dessutom behandlar vi följande uppgifter om våra kunder, intressenter och affärspartners i syfte att bjuda in dem till och delta i våra evenemang (ClimatePartner Academy):
registreringsuppgifter, t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer

Hosting

Vi hyr datacenter för att driva och tillhandahålla denna webbplats och våra onlineplattformar. 
De tjänster vi nyttjar, använder vi för att tillhandahålla infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster för detta online-erbjudande.
I samband med detta behandlar vi eller vår hostingleverantör inventeringsdata, kontaktdata, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, metadata och kommunikationsdata för kunder, intresserade parter och besökare på denna webbplats på grundval av vårt legitima intresse att tillhandahålla dessa online-tjänster på ett effektivt och säkert sätt.

Dessutom använder vi ett Content Delivery Network, vilket förkortar nedladdningstiden för vanligt webbinnehåll (t.ex. skriptbibliotek, komponenter och teckensnitt) eftersom filerna överförs från snabba servrar som ligger nära platsen eller har låg belastning. Bland annat överförs din IP-adress till operatören av respektive CDN.

Vi har noggrant valt ut dessa datacenter och använder endast sådana som är belägna i Europeiska unionen och som uppfyller allmänna standarder för informationssäkerhet och dataskydd. 
I den utsträckning som EU-medborgares personuppgifter överförs till datacenter utanför Europeiska unionen säkerställs samma skyddsnivå för dessa datacenter genom lämpliga åtgärder, såsom undertecknande av standardavtalsklausuler, i enlighet med gällande dataskyddslagar. 

Den rättsliga grunden för databehandling i enlighet med ovanstående punkter är vårt berättigade intresse. Om inte annat särskilt anges lagrar vi personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som eftersträvas. 

Åtkomstdata

ClimatePartner samlar in information om dig när du använder denna webbplats eller våra onlineplattformar. Vi samlar automatiskt in information om dina användningsmönster och din interaktion med oss och registrerar data om din dator eller din mobila enhet. Vi samlar in, lagrar och använder data om varje åtkomst till våra online-tjänster (så kallade serverloggfiler). 

Åtkomstdata inkluderar namn och URL för den hämtade filen, datum och tid för hämtningen, mängden överförd data, meddelande om lyckad hämtning (HTTP-svarskod), webbläsartyp och -version, operativsystem, referens-URL (dvs. den tidigare besökta sidan), IP-adress och den leverantören som hämtar.

Utan att koppla dem till dig personligen eller på annat sätt profilera dem använder vi dessa loggdata för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av våra online-tjänster, för anonym registrering av antalet besökare på vår webbplats (trafik) samt omfattning och typ av användning av vår webbplats och tjänster, samt för att bevisa att tjänsten har utförts eller för fakturering för en tjänst. Med hjälp av denna information kan vi analysera trafiken, söka efter och åtgärda fel och förbättra våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera loggdata i efterhand om det, baserat på konkreta indikationer, föreligger berättigad misstanke om olaglig användning. Lagringsperioden för loggdata inklusive IP-adresser har begränsats till 12 månader. Vi lagrar även IP-adresser om vi har en konkret misstanke om brott i samband med användningen av vår webbplats. Vi lagrar också datumet för ditt senaste besök som en del av ditt konto (t.ex. när du registrerar dig, loggar in, klickar på länkar osv.).

3. Cookies 

Allmänt

Denna webbplats och våra onlineplattformar använder cookies. Cookies är små textfiler som innehåller ett identifikationsnummer. Cookies lagras på din dator, surfplatta eller smartphone (terminalutrustning) när du besöker vår webbplats. Om du besöker vår webbplats igen kan vi känna igen din terminal med hjälp av detta identifikationsnummer.

Beroende på funktionen och syftet med den databehandling som sker, delar vi in de cookies som används på vår webbplats i följande kategorier:

Nödvändiga
Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig tillgång till webbplatsens funktioner och för att kunna uppfylla våra lagenliga skyldigheter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse i att göra vår webbplats användbar för dig och att uppfylla våra lagenliga skyldigheter.

Preferenser
Med hjälp av preferenscookies kan en webbplats komma ihåg information som påverkar hur webbplatsen fungerar eller visas, t.ex. vilket språk du föredrar eller vilken region du befinner dig i. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, som du lämnar via vår cookiebanner. Ditt samtycke är alltid frivilligt och krävs inte för användningen av webbplatsen eller våra onlineplattformar.

Statistik
Vi använder dessa cookies för statistiska analysändamål, för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats. Statistiska cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats och att erbjuda dig innehåll som är särskilt relevant för dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, som du lämnar via vår cookiebanner. Ditt samtycke är alltid frivilligt och krävs inte för användningen av webbplatsen eller våra onlineplattformar.

Marknadsföring
Vi använder dessa cookies för marknadsföringsändamål, dvs. för att till exempel kunna visa dig personligt anpassad reklam.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, som du lämnar via vår cookiebanner. Ditt samtycke är alltid frivilligt och krävs inte för användningen av webbplatsen eller våra onlineplattformar.

Den rättsliga grunden för användningen av nödvändiga cookies är vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse för att använda nödvändiga cookies är att kunna tillhandahålla onlineplattformar som fungerar för dig. Du lämnar ditt samtycke för cookies som inte är nödvändiga. Inga cookies som inte är nödvändiga kommer att installeras utan ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. 
Du kan radera enskilda cookies eller hela cookiebeståndet via inställningarna i din webbläsare. Där hittar du också information och instruktioner om hur du raderar dessa cookies eller blockerar deras lagring från början.

Du är fri att samtycka till användningen av cookies som inte är nödvändiga. Utan användning av dessa cookies kan dock vissa funktioner på vår ClimatePartner-webbplats inte användas.

Den maximala lagringstiden för de cookies som vi använder är 399 dagar (13 månader).

Användning av verktyg från tredje part

För att kunna tillhandahålla och kontinuerligt förbättra våra tjänster använder vi även tjänster från de tredjepartsleverantörer som anges nedan, som också kan behandla personuppgifter. Vi har valt ut dessa tredjepartsleverantörer noggrant och i enlighet med kraven i GDPR, samt de allmänna kraven för informationssäkerhet. 

Google Analytics 
Google Tag Manager 
Google Remarketing
Google AdWords Conversion
Google Enhanced Conversion
Microsoft Ads
LinkedIn Analytics och LinkedIn Ads 
Usercentrics 
Hotjar
Datadog
Matomo

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av de angivna cookies och den därmed sammanhängande behandlingen av tredje part. Denna återkallelse är lika med ett nekande av ditt samtycke från början och gäller för respektive domän. Från och med tidpunkten för din återkallelse eller ditt avslag kommer alla berörda cookies att raderas eller inte ens installeras.
Om du raderar alla cookies i din webbläsare kommer du att bli tillfrågad om ditt samtycke igen.

4. Kompletterande information om hur du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post  

Om du kontaktar oss via en e-postadress som vi har uppgivit lagrar vi de uppgifter som du skickar med e-postmeddelandet.
Om du har möjlighet att kontakta oss via ett kontaktformulär på vår webbplats kommer vi att lagra de uppgifter du lämnar.
 
Uppgifterna lagras i syfte att behandla ärendet som din kommunikation handlar om och, om nödvändigt, kontakta dig. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang när lagringen inte längre är nödvändig eller, om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter, begränsar vi behandlingen.

5. Kompletterande information om nyhetsbrevet och marknadsföring

Nyhetsbrev

På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig för vårt e-post-nyhetsbrev, där vi regelbundet informerar dig om klimatskyddsåtgärder (t.ex. nyheter, information, evenemang och undersökningar) och ClimatePartners tjänster.

Vilken information som krävs för att registrera sig för vårt nyhetsbrev framgår av registreringsformuläret, där den informationen som är obligatorisk är markerad. Att lämna dina uppgifter är frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att klicka på länken för avregistrering i varje nyhetsbrev.

Våra nyhetsbrev innehåller cookies eller spårningspixlar med vilka vi kan utvärdera om e-postmeddelandena har öppnats (öppningsspårning). Dessutom möjliggör cookien eller spårningspixeln en analys av klickbeteendet. De uppgifter som samlas in på detta sätt överförs till Microsofts servrar och lagras där. Vi använder dessa uppgifter för statistiska ändamål och för individuell optimering av vårt nyhetsbrev. 
Vi använder Microsoft Dynamics 365 för att skicka nyhetsbrev, statistiska undersökningar och utvärderingar samt för att logga registreringsprocessen. 
För detta ändamål har vi slutit motsvarande personuppgiftsbiträdesavtal med Microsoft i enlighet med Online Service Terms.
 
Mottagare eller tredje land: Mottagarna är personuppgiftsbiträden och Microsoft Dynamics. Vi har slutit ett avtal för personuppgiftsbiträden och standardavtalsklausuler med Mailchimp. Ytterligare information om Microsoft Dynamics behandling av personuppgifter finns här https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

I detta sammanhang kommer uppgifterna endast att behandlas under den tiden som motsvarande samtycke föreligger. Därefter raderas de.

E-postkampanjer

När det gäller förvärv av leads följer vi 1:1-metoden med e-post till potentiella partners som delar intresset för klimatskydd och att vidta lämpliga åtgärder för att uppnå klimatskyddsmålen. I samband med den första kontakten via e-post kommer vi, om du inte motsätter dig det, att kontakta dig högst två gånger. 

Syftet med att kontakta dig och den tillhörande behandlingen av dina kontakt- och kommunikationsuppgifter är att ge dig ämnesspecifika erbjudanden, som till exempel inbjudningar till webbseminarier och vitböcker om klimatskydd och presentation av vår tjänsteportfölj, vilket kan leda till att en affärsrelation inleds eller genomförs. 

Den behandlingen baseras på vårt berättigade intresse eller ditt samtycke.

Om du som berörd utövar din ångerrätt i samband med utskicket kan du antingen göra det via opt-out-länken i e-postens sidfot, skicka det direkt till avsändaren eller skicka det skriftligen till ClimatePartner GmbH med hjälp av kontaktuppgifterna som anges ovan. 

Om du inte själv har lämnat uppgifterna till oss, till exempel i samband med att du registrerar dig för våra erbjudanden via vår webbplats eller i samband med en befintlig kundrelation, kommer dina uppgifter från allmänt tillgängliga källor, såsom B2B-nätverk och forum, som vi har valt ut baserat på intressefokus, eller från lead exchanges. 

För att skicka e-post använder vi lagring av dina uppgifter i ett säkert datacenter samt underhåll och analys av databanker.
Alla tjänsteleverantörer har valts ut noggrant och blir skyldiga att följa dataskyddsbestämmelserna genom avtal för personuppgiftsbiträden. 

När vi använder leverantörer från ett så kallat tredje land vidtar vi ytterligare åtgärder i enlighet med kraven från Europeiska kommissionen för att upprätthålla en adekvat nivå av dataskydd, såsom undertecknande av standardavtalsklausuler och datalagring i Europa. 

När ändamålet upphör att gälla eller efter din återkallelse kommer dina uppgifter i allmänhet att raderas inom 30 dagar.

Marknadsföring

Vi och våra reklampartners använder dina uppgifter för personanpassad reklam som visas för dig på ClimatePartners tjänster och på tredje parts webbplatser och appar. För detta ändamål använder vi och våra reklampartners standardiserad internetteknik. På så sätt kan vi rikta reklamen mer exakt för att helst bara visa dig reklam och erbjudanden som verkligen är relevanta för dig. På så sätt kan vi bättre tillgodose våra användares behov av personlig anpassning och upptäckt av nya produkter. 

6. Kompletterande information för ansökningar

De uppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan behandlar vi för att bedöma din lämplighet för jobbet (och eventuellt andra lediga tjänster i våra företag) och för att genomföra ansökningsprocessen. 

Denna webbplats använder Personios tjänster för behandling av uppgifter om sökande. Leverantören är Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München, Tyskland. 
Personio är en tjänst med vilken personal- och ansökningsuppgifter kan organiseras och behandlas. 

Om uppgifter anges för applikationens ändamål kommer de att lagras på Personio GmbH:s servrar i Tyskland. Personio GmbH är ISO 27001-certifierat och har sina servrar i Frankfurt, Tyskland. För mer information om behandling av personuppgifter under ansökningsprocessen, gå till https://www.personio.com/privacy-policy/.

Databehandlingen baseras på ditt samtycke och inledandet av en potentiell avtalsrelation.

De uppgifter som du har lämnat till oss i samband med ansökan kommer att raderas sex månader efter det att ansökan har tagits emot, såvida du inte har godkänt att vi lagrar uppgifterna i vår talangpool. 
Om dina uppgifter lagras i talangpoolen raderar vi dem efter ett kalenderår eller så ber vi om ett förnyat samtycke. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för utskick av nyhetsbrev) påverkas inte av detta.


7. Kompletterande information till avtalsparter (leverantörer) och tredje part

Vi behandlar de uppgifter som skickas till oss i samband med vårt samarbete. Detta inkluderar namn, kontaktuppgifter och den information som samlas in medan leverantörer väljs.
Vi lagrar dessa uppgifter i vårt interna CRM-system för att underlätta förfrågningar om ytterligare samarbete.
Lagringen av uppgifter baseras på befintliga avtal eller vårt legitima intresse av att möjliggöra ytterligare samarbete genom att få tillgång till de insamlade uppgifterna. 


8. Kompletterande information om användningen av ClimatePartners tjänster

Allmänt

När du köper produkter från ClimatePartner kommer du att bli ombedd att lämna personuppgifter som till exempel namn, e-postadress, betalningsmetod och kreditkortsnummer. 

Alla uppgifter och information om din identitet lagras på ClimatePartners och motsvarande avtalspartners servrar. 

Vi vidarebefordrar av princip inte dina personuppgifter till obehörig tredje part. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra information till auktoriserade partners som är bundna av ett dataskydds- och sekretessavtal med ClimatePartner. Om du som kund till våra produkter utser vårt partnerföretag som account manager kommer personuppgifter att överföras till det utsedda partnerföretaget i den utsträckning det är nödvändigt för att ClimatePartner ska kunna betala provisioner till det partnerföretag som du har utsett. 

Förutom ditt företagsnamn inkluderar detta typ och antal ClimatePartner-produkter som du har köpt, datum för ingående av avtalet för ditt första köp av onlinetjänster och varaktigheten av din avtalsrelation med ClimatePartner.

Den rättsliga grunden för behandlingen och vidarebefordran av uppgifterna är, utöver ditt samtycke, att kunna fullfölja avtalet om den produkt som du har köpt av oss.  

Uppgifterna lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet. När beställningen har avslutats eller ditt samtycke har återkallats kommer dina uppgifter att raderas, om inte krav i skattelagstiftningen förhindrar raderingen. Om vi är skyldiga att lagra uppgifter på grund av skatterättsliga krav lagrar vi dessa uppgifter i max 10 år i enlighet med lagringsskyldigheten. 

I vissa fall agerar ClimatePartner som personuppgiftsbiträde under tillhandahållandet av sina tjänster. I dessa fall finns ett avtal för personuppgiftsbiträden.
Avtalet för personuppgiftsbiträden används alltid när ClimatePartner behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig utan att kunna fatta ett eget beslut om användningsändamålet med uppgifterna. 

Pendlingsenkät för anställda 

Pendlingsenkäten är ett verktyg som ClimatePartner erbjuder sina kunder i samband med utsläppsberäkningstjänster.  Du som registrerad kan bli ombedd att delta i undersökningen av din arbetsgivare direkt, eller genom att vi kontaktar dig baserat på kontaktinformation som delas av din arbetsgivare (i vilket fall ClimatePartners koncernbolag fungerar som ett dataprocessor för sådan kontaktinformation på uppdrag av din arbetsgivare, från vilken du kan begära mer information om behandlingen). 

När du besöker Pendlingsenkät för anställda samlar ClimatePartner dessutom in din IP-adress för sina egna ändamål som personuppgiftsansvarig för följande ändamål: 

 • De syften och lagringstider som nämns ovan under avsnitt 2, "Hosting" 
 • De syften och lagringstider som nämns ovan i avsnitt 2, "Åtkomstdata" 

För uppgifter som samlas in när du besöker undersökningens webbsida fungerar det ClimatePartner Group-företag som din arbetsgivare har ett serviceavtal med som personuppgiftsansvarig för informationen.

Footprint Calculator

Footprint Calculator är ett verktyg för att beräkna koldioxidavtryck. Personuppgifter krävs främst för att identifiera och auktorisera kunder på plattformen.

Footprint Manager

Footprint Manager är ett verktyg för att välja CO2-kompensationsprojekt och för att starta kompensationsbokningar. Personuppgifter krävs för att identifiera och auktorisera användaren.

Network plattform

Plattform för administration av leverantörer och insamling av relevanta uppgifter om dem. Personuppgifter krävs för godkännande samt administration av masterdata i syfte att kontakta dig.

Climate ID Pages

ClimatePartner ID Pages är allmänt tillgängliga sidor som möjliggör kommunikationen kring certifieringen. Personuppgifter är nödvändiga för förhandsgranskningsfunktionen, för att kunna auktorisera och identifiera kunder och anställda.

ClimatePartner YOU

Webbplatsen ClimatePartner YOU möjliggör fysiska personers bokning av kompensationsbetalningar. 

ClimatePartner Marketplace

Kunderna kan registrera sig på marknadsplatsen för att få information om olika tjänster för utsläppsminskningar och hållbarhet. De produkter och tjänster som erbjuds är utformade för att hjälpa kunderna att minska sitt koldioxidavtryck. Inloggningsuppgifterna behövs för att hantera kunderna i systemet, för att kontakta dem och för att erbjuda provisionsbaserade partnerskap. 

Creditreform Boniversum information enligt GDPR artikel 14

Vårt företag kontrollerar som regel kundens kreditvärdighet när ett avtal tecknas och, i vissa fall där det finns ett berättigat intresse, även för befintliga kunder. För det samarbetar vi med Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Tyskland som tillhandahåller de uppgifter som krävs för detta ändamål. På uppdrag av Creditreform Boniversum skulle vi vilja ge dig följande information i förväg i enlighet med GDPR artikel 14:

Creditreform Boniversum GmbH är ett konsumentkreditinstitut. Företaget driver en databas där kreditvärdighetsinformation om privatpersoner lagras.

Baserat på dessa utfärdar Creditreform Boniversum kreditvärdighetsrapporter till sina kunder.

I Creditreform Boniversums databas lagras i synnerhet uppgifter om namn, adress, födelsedatum, e-postadress (om tillämpligt), betalningshistorik och enskilda personers ägarintressen. De uppgifter som Creditreform Boniversum har lagrat om dig kommer från allmänt tillgängliga källor, från inkassoföretag och deras kunder. 
För att beskriva din kreditvärdighet beräknar Creditreform Boniversum utifrån dina uppgifter ett poängvärde. I poängberäkningen används uppgifter om ålder och kön, adressuppgifter och i vissa fall uppgifter om betalningserfarenhet. Dessa uppgifter ingår med olika viktningar i beräkningen av poängvärdet. Kunder till Creditreform Boniversum använder poängvärdena som ett hjälpmedel för sina egna kreditbeslut.

Syftet med behandlingen av de lagrade uppgifterna är att tillhandahålla information om den efterfrågade personens kreditvärdighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är det berättigade intresse som vi måste visa Creditreform på ett trovärdigt sätt. Om uppgifter överförs till länder utanför EU sker detta på grundval av de så kallade standardavtalsklausulerna.

Uppgifterna lagras initialt i tre år. Efter utgångsdatum kontrolleras om lagring fortfarande är nödvändig, annars raderas uppgifterna exakt samma dag. 

Ytterligare information finns också på www.boniversum.de/bonipedia under rubriken Radering av data.

Du har även gentemot Creditreform Boniversum GmbH samma lagligt standardiserade rättigheterna för berörda (se ovan). 

9. Kompletterande information om whistleblowing-systemet 

Vårt visselblåsarsystem är en rapporteringskanal för att genomföra kraven i Whistleblower Protection Act. Om du använder vår rapporteringskanal för att skicka in rapporter kommer vi endast att behandla dina personuppgifter om du tillhandahåller dem till oss.  

Rapporteringskanalen samlar in personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och information om anställda i syfte att behandla rapporter och incidenter. Databehandlingen sker på grundval av uppfyllandet av rättsliga skyldigheter i enlighet med lagen om skydd av visselblåsare eller på grundval av visselblåsarens samtycke. 

Uppgifterna samlas in av vår rapporteringskanaloperatör Whistlelaw, som vi noggrant har valt ut och med vilken vi har ingått ett databehandlingsavtal. Whistlelaw behandlar rapporterna i enlighet med kraven i GDPR. Du hittar mer information om Whistlelaws databehandling här: https://www.whistle.law/so-funktioniert-s/dsgvo-sicherheit  

Uppgifterna lagras initialt i tre år. Efter utgången kommer det att kontrolleras om lagring fortfarande är nödvändig, annars kommer uppgifterna att raderas exakt samma dag.
 

10. Kompletterande anmärkningar om sociala medier

Vi finns också i de sociala nätverken. I de sociala mediekanalerna delar vi innehåll och erbjudanden och presenterar våra produkter. De sociala nätverkens respektive operatörer använder också cookies och liknande tekniker för att registrera ditt användarbeteende vid en interaktion. Omfattningen av och syftet med behandlingen av dina personuppgifter bestäms dock av operatören av det sociala nätverket.  Om du har gett ditt samtycke till operatören av respektive nätverk i form av ett eget användarkonto, är detta samtycke den rättsliga grunden för behandlingen. I annat fall är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse för ovan nämnda ändamål.

Vi använder följande kanaler för sociala medier

XING https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Instagram http://instagram.com/about/legal/privacy/

På respektive webbplats hittar du mer detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter, lagringstider och en eventuell överföring av dina uppgifter.


11. Ändring av dataskyddsinformation 

Vi utvecklar vår webbplats, våra tjänster och produkter löpande och gör vårt bästa för att regelbundet anpassa och förbättra dataskyddet. Följaktligen är regelbundna ändringar av denna dataskyddsinformation också nödvändig för att anpassa den till förändringar i den rättsliga situationen eller i händelse av förändringar av tjänsten och databehandlingen. Detta gäller dock endast i fråga om databehandlingspolicyn. 

Dataskyddsinformationen motsvarar alltid den versionen som anges nedan. Vi rekommenderar därför att du läser dataskyddsinformationen då och då.

Version: Januari 2024