Klimatåtgärder och hållbarhet: Så kan individuell utbildning gynna företagsmål

Klimatåtgärder och hållbarhet: Så kan individuell utbildning gynna företagsmål

november 10, 2022

Enligt en studie från University of California i Los Angeles, USA, är företag som tar hänsyn till hållbarhetsstandarder 16 procent mer produktiva än genomsnittet. En artikel i Stanford Social Innovation Review drar en liknande slutsats: Hållbara affärsmetoder har betydligt fler fördelar utöver en positiv miljömässig och social påverkan. Genom att integrera hållbara metoder kan hela teamets engagemang och produktivitet förbättras.  

Företag bör se till att det finns en heltäckande förståelse för hållbarhet och klimatåtgärder bland sina anställda. Tre viktiga strategier är att:  

  • definiera företagets långsiktiga klimatmål 
  • säkerställa att medarbetare har kunskap och kompetens inom hållbarhet och klimatåtgärder 
  • omvandla alla anställda till hållbarhetskämpar. 

När du integrerar hållbarhet i dina affärsprocesser behöver du också involvera och stärka alla intressenter. Ditt företag kommer bara att lyckas på lång sikt om alla är engagerade i er omvandling mot hållbarhet. Hållbarhet bör också vara en del av allas personliga utvecklingsmål. 

Hållbarhet är en affärsstrategi 

Hållbarhet omfattar alla aspekter av miljöskydd och klimatåtgärder samt principer som kombinerar sociala och ekonomiska frågor. Det sträcker sig från ämnen som resursbevarande, återvinning och modeller för cirkulär ekonomi till aspekter som jämställdhet, medbestämmanderätt och arbetstagares rättigheter, till principer för god företagsstyrning. Ett allmänt tillämpligt bedömningsramverk för detta är FN:s 17 mål för hållbar utveckling.  

För företag innebär en bred förståelse för hållbarhet att utveckla produkter, inklusive produktionsprocesser och tjänster, på ett hållbart sätt. De måste också i grunden forma sin affärsförståelse på ett hållbart sätt och se till att deras anställda följer med på resan. Information och utbildning är både en möjlighet och en utmaning, eftersom företagen först bör etablera lämpliga värderingar och kulturer. 

Medvetenhet om hållbarhet kräver utbildningsprocesser 

Beroende på bransch och företagskultur kan metoderna för implementering av hållbarhet skilja sig avsevärt. Företag med hög medvetenhet om miljömässiga och sociala aspekter har utan tvekan ett försprång. De har redan definierat frågeställningar och utgångspunkter och i bästa fall även anpassat sig efter dem. Om det däremot fortfarande saknas lyhördhet för hållbarhet och behovet av klimatåtgärder är det viktigt att tydligt förmedla varför de har så stor betydelse. Hållbarhet är inte något som kan installeras över en natt - det uppnås snarare genom att fastställa oåterkalleliga principer, föregå med gott exempel ”uppifrån” och systematiskt stärka varje enskild anställd.  

Utbildning inom hållbarhet gynnar företagsomvandlingen 

Förändringsprocesser kräver förståelse och kunskap. Ett företag under förändring bör involvera sina anställda, eftersom de kan driva på och stärka de önskade omställningarna inifrån. Hållbarhet och klimatåtgärder bör behandlas och genomföras som meriterande och som föremål för särskild utbildning. Sådana program skapar förutsättningar för god förståelse av hållbarhet samt en aktiv internalisering och stöd för motsvarande företagsmål.  

”Att förankra hållbarhet med alla dess aspekter är ett måste för företagens framgång. Det är en av framtidens drivkrafter för innovation, konkurrens och arbete”, förklarar dr Christopher Jahns, VD för och grundare av den digitala utbildningsplattformen XU, som lanserat XU School of Sustainability ihop med ClimatePartner.  

Ett välfungerande, tillitsfullt och tillfredsställt team är en förutsättning för alla förändringsprocesser. Hållbarhetsutbildning är en väsentlig del i detta. Moritz Lehmkuhl, VD för och grundare av ClimatePartner tillägger: ”När de får lära sig om miljömässiga och sociala värderingar får teamet möjlighet att bidra till företagets hållbarhetsmål. Dessutom tar man hänsyn till efterfrågan på personlig utveckling och visar att företaget är villigt att investera i sina anställda.” 

Hållbarhet går att lära sig 

XU School of Sustainability ägnar sig åt det som det tyska rådet för hållbar utveckling (RNE) kräver av utbildningsinstitutioner. Deras uppgift är att i allt högre grad skapa de nödvändiga grundläggande förutsättningarna för kunskap och kompetens. FN erkänner också utbildning och meriter som en viktig del av mångsidiga och helhetsövergripande åtgärder för hållbar utveckling och tar upp detta som ett uttryckligt mål för hållbar utveckling (Mål 4: God utbildning för alla).  

Företag som utbildar sina anställda i hållbarhet och klimatåtgärder uppfyller också sitt ansvar när det gäller hållbarhetsmålen. Meriter inom hållbarhetsaspekter förbättrar dessutom teamens och i slutändan företagets prestanda, som nämnt i UCLA-studien. Hållbara och klimatmedvetna standarder möjliggör också innovation genom en bättre förståelse för tillvägagångssätt och processer, och kan främja en i grunden konstruktiv och progressiv attityd bland de anställda. Denna utveckling visar sig inte bara inom teamen eller företaget utan är också en klar fördel i konkurrensen om talanger.