Grön energi

Grön energi

100 procent grön energi för företag

Kontakta oss

Grön energi för alla anläggningar.

Energiförbrukningen för el, ånga, värme och kyla står ofta för en stor del av ett företags koldioxidutsläpp. Att ställa om till grön energi, det vill säga energi från förnybara källor, är en viktig åtgärd för att minska utsläppen i Scope 2 och därmed klimatavtrycket. 

ClimatePartner hjälper företag att ställa om anläggningar i alla länder till grön el. Därför erbjuder vi gröna certifikat från alla nationella och internationella certifikatsystem (ursprungsgarantier i Europa, RECs i USA och Kanada samt I-RECs internationellt) för energi från alla förnybar tekniker. De förnybara teknikerna omfattar sol-, vind- och vattenkraft samt biomassa och geotermisk energi.

Full transaparens avseende ursprung, ingen dubbelräkning och 100 % elförbrukning från förnybara energikällor

Att öka andelen förnybar energi i ett företags energiförbrukning bygger på inköp och annullering av gröna certifikat. Genom att kvitta elförbrukningen under ett visst år med motsvarande mängd gröna elcertifikat kan ett företag öka sin andel grön el på ett trovärdigt sätt. På så vis kan företag närma sig målet om 100 procent grön elförbrukning och samtidigt aktivt bidra till en ökad efterfrågan på hållbar utsläppsfri energiproduktion. 

Användningen av gröna certifikat godkänns av internationella standarder och initiativ såsom RE100, CDP och Science Based Targets. Denna strategi hjälper företag att klättra i hållbarhetsranking och är en effektiv åtgärd för att uppnå nettonollmål.

Visa att ni använder grön gas – med biometancertifikat

ClimatePartner kan hjälpa er att minska era utsläpp inom scope 1 som orsakas av förbränningen i era egna anläggningar. Med hjälp av biometancertifikat kan ni visa att ni använder utsläppssnål biometan och ersätter energi från fossila källor.

Vad är biometancertifikat?

Biometan är en komponent i biogas som produceras genom jäsning av biomassa – i första hand biomassahaltiga restprodukter som gödsel och avfall, biprodukter från jordbruk, energigrödor och matavfall. Dessa ämnen genomgår en jäsning i en flerstegsprocess med bakterier i lufttäta tankar.

När biogasen har uppgraderats till naturgaskvalitet (98 % metanhalt) kallas den biometan och matas in i Europas och Nordamerikas gasnät för att försörja företag och privata hushåll. 

Varje enhet biometan som matas in kan spåras med hjälp av ägandebevis som säkerställer att ingen enhet räknas två gånger, från produktion till slutkonsumtion. För att uppfylla hållbarhetskriterierna dokumenteras inmatning och uttag av biometan i naturgasnätet som en del av massbalansen.

Det uppstår visserligen koldioxid vid biometanförbränning men dessa utsläpp är biogena, vilket gör att klimatavtrycket är betydligt lägre jämfört med fossila bränslen.

Förnybara gaser förväntas spela en viktig roll för att uppnå de alltmer ambitiösa energi- och klimatmålen. Inmatning av biogas i naturgasnätet kommer vara en viktig del av energiomställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp och driva på minskningen av koldioxidutsläppen från transport- och uppvärmningssektorn i Europa och Nordamerika.

Vad kan man förvänta sig av våra gröna tjänster?

  • Rådgivning för utveckling av en inköpsstrategi för grön energi
  • Inköp och annullering av de gröna certifikat som behövs för att kvitta mot företagets elförbrukning till
  • Vid behov, stöd vid rapporteringen enligt internationella standarder och andra initiativ, såsom RE100, CDP och Science Based Targets

Behöver ni inledande rådgivning om grön el eller något annat konkret stöd? Vårt Green Energy Services Team ser fram emot att höra från er.

Kontakta oss