Klimatprojekt

ClimatePartners klimatprojekt

Ren energi, energieffektiva vedspisar, rent dricksvatten och belysning, när som helst på dygnet! Mer tid över – för att gå i skolan eller tjäna pengar. Friska skogar med elefanter, lejon och paradisfåglar. Och samtidigt skyddar vi vårt klimat. Det är bara några av effekterna av våra klimatprojekt.

Klimatprojekt är i grunden projekt som hjälper andra människor i världen att få värdigare liv. Eftersom de även minskar koldioxidutsläppen bidrar de till klimatarbetet. Och våra kunder kompenserar sina resterande utsläpp genom att investera i dessa projekt. Detta är helt avgörande för klimatarbetet, för utan klimatkompensation kommer vi inte nå målen i Parisavtalet.

Varför finns det knappt några internationellt erkända klimatprojekt inom EU?

För att ett klimatprojekt ska godkännas måste fyra kriterier vara uppfyllda: additionalitet, ingen dubbelräkning av minskningar, minskningens permanens, oberoende granskning.

För projekt inom EU utgör särskilt kriterierna för additionalitet och dubbelräkning ett stort hinder: Få projekt inom EU uppfyller kriteriet om additionalitet eftersom det redan finns olika stödprogram för utbyggnad av förnybar energi och ökad energieffektivitet som garanterar att dessa projekt är ekonomiskt attraktiva.

Kriteriet dubbelräkning kan uppfyllas endast om de utsläppsminskningar som uppnås genom ett projekt inte har tillgodoräknats någon annanstans. Utsläppsminskningar inom EU har vanligtvis en direkt positiv inverkan på ett lands nationella växthusgasutsläpp och bidrar därmed till att uppnå klimatmålen i respektive land och i EU. Därför kan de inte godkännas som ytterligare klimatkompensation inom ramen för frivilligt klimatarbete.  

Vi bidrar dock till miljöskyddet i EU med projekt i Tyskland, Österrike och Schweiz, till exempel genom att plantera träd och omvandla skogsområden till motståndskraftiga blandskogar. För kunder som vill stödja den typen av projekt har vi tagit fram kombinationer med internationellt godkända klimatprojekt och regionala projekt här i EU.

Projektstandarder

Effektivitet och öppenhet i klimatarbetet.

Projektstandarder

measuring a tree

Projektets livscykel

Hur ser livscykeln ut för ett klimatkompensationsprojekt?

Projektets livscykel

landscape india

Projekttekniker

Hur fungerar ett projekt för utsläppskompensation med olika tekniker?

Projekttekniker

Schrecksee

Vilket projekt passar just ert företag bäst? Välj ett/flera projekt genom vår ClimateMap – eller ring oss, så kan kan vi hjälpa er att välja projekt!

Ring oss

Hur fungerar klimatprojekt? 

Klimatprojekt minskar växthusgasutsläppen genom exempelvis skogsplantering eller utbyggnad av förnybar energi. Oberoende organisationer kontrollerar den exakta mängden utsläpp som minskas. De säljs sedan i form av certifierade utsläppsminskningar för att finansiera projekten. Projekt som kan genomföras även utan detta ekonomiska stöd godkänns inte som klimatprojekt.