Projektstandarder

Projektstandarder

Effektivitet och öppenhet i klimatarbetet

Standarder och oberoende revisorer säkerställer effektiva projekt för utsläppskompensation hos ClimatePartner

Effektiviteten i projekt för utsläppskompensation är en integrerad del av vårt helhetsgrepp – från minskning till kompensation av utsläpp. Som pålitlig partner för ekonomin har vi ett stort ansvar för att se till att projekt för utsläppskompensation uppfyller sin fulla potential.

En omfattande process säkerställer att projekt för utsläppskompensation följer fördefinierade standarder, övervakas konsekvent och görs föremål för regelbunden revision: CO2-certifikat får till exempel bara utfärdas om utsläppsminskningarna först har verifierats av ett oberoende ackrediterat organ (kontrollör/revisorer).

 

Vikten av standarder

Alla projekt för utsläppskompensation bygger på internationella standarder, t.ex. Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard och mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM). Dessa standarder anger regler och krav som alla projekt för utsläppskompensation måste uppfylla för att erkännas som en beprövad metod för CO2-utsläppsminskning.

Med standarder garanteras möjligheten att jämföra CO2-certifikat – på både den frivilliga och den obligatoriska koldioxidmarknaden.

Standarder fyller följande funktioner:

 • Definition av tekniska krav på projekt för utsläppskompensation.
 • Metod för kvantifiering av CO2-certifikat.
 • Verifiering av projekt för utsläppskompensation utförd av oberoende tredje parter.
 • Register över CO2-certifikat.

ClimatePartner är medlem i International Carbon Reduction & Offset Accreditation (ICROA), en frivillig sammanslutning av experter och företag som förbinder sig att endast godkänna projekt med tillförlitliga standarder. De innefattar Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard och mekanismen för ren utveckling (CDM).

icroa logo

Gold Standard (GS) och Verified Carbon Standard (VCS) används mest på den frivilliga kompensationsmarknaden, medan mekanismen för ren utveckling (CDM) också har använts på den obligatoriska koldioxidmarknaden.

GS och VCS har liknande och stränga krav, men olika tekniskt fokus:

 • VCS-projekten är främst inriktade på projekt inom skogsskydd (REDD+). Projekt inom ny- och återbeskogning samt projekt inom förnybar energi kan emellertid också inkluderas.
 • Gold Standard-projekt, å andra sidan, är inriktade på social utveckling, t.ex. rena spisar, rent dricksvatten, skogsjordbruk, återbeskogning och förnybar energi.

 

Standardernas roll i projektlivscykeln för utsläppskompensation

Standarderna spelar en avgörande roll i projekt för utsläppskompensation: De ledsagar projekten från starten och genom hela livscykeln. De är därför avgörande för att säkerställa att projekt för utsläppskompensation blir ett effektivt sätt att undvika CO2-utsläpp.

Om en projektutvecklare vill genomföra ett projekt för utsläppskompensation måste han eller hon ta fram ett dokument som beskriver projektets utformning (Project Design Document, PDD) i enlighet med den metod som valts. PDD-dokumentet är en projektbeskrivning som kan jämföras med en affärsplan. Det här är en förutsättning för införandet i registret för en standard.

För detta ändamål anger standarden den metod enligt vilken ett projekt för utsläppskompensation kan registreras. I metoden definieras viktig grundläggande information om projekt för utsläppskompensation:

 • Kriterier för projektets utformning.
 • Specifikationer för övervakningsplanen (projektövervakning utförd av projektutvecklaren).
 • Detaljerade förfaranden för kvantifiering av CO2-certifikat.
 • Bedömning av additionalitet.
 • Tidsbegränsningar och geografiska begränsningar.
 • Med mera...

 

Som projektutvecklare måste du alltid använda den senaste versionen av en metod. Varje erkänd projektteknik har sin egen metod, t.ex. skogsskydd, återbeskogning, biogas, rena spisar osv.

 

Revisorernas roll i projektlivscykeln för utsläppskompensation

Validering av projekt för utsläppskompensation

Om en projektutvecklare sammanställer ett dokument som beskriver projektets utformning (Project Design Document, PDD) kommer de oberoende tredje parterna för första gången in i bilden utöver standarden: Dessa oberoende tredje parter är revisorer som har till uppgift att utvärdera projekt mot kraven i de metoder som valts. Dessa ackrediterade, neutrala revisorer kallas även validerings- och kontrollorgan (VVB, Validation and Verification Body) och måste godkännas av registret. Exempel är TUV North/South, S&A Carbon LLC. och SCS Global Services. 

Validerings- och kontrollorganen validerar PDD-dokumentet och efter framgångsrik validering kan projektet föras in i registret för standarden.

Projektutvecklaren sätter sedan igång med genomförandet av projektet, samtidigt som den första övervakningsfasen inleds. I övervakningsfasen övervakar och dokumenterar projektutvecklaren projektverksamheten och samlar in data för beräkning av CO2-certifikaten. Övervakningsfaserna varar olika länge, beroende på vilken teknik som används, och upprepas regelbundet. 

Verifiering av projekt för utsläppskompensation

Validerings- och kontrollorganen används återigen i slutet av varje övervakningsfas för verifiering av projektet. Under de så kallade verifieringarna kontrolleras och verifieras varje övervakningsfas och tillhörande beräkning av CO2-certifikat av validerings- och kontrollorganen. Sedan kan projektet utfärda CO2-certifikaten som verkliga utsläppsminskningar i efterhand.

Genom upprepning av övervakningsfaserna och tillhörande verifieringar skapas flera cykler ända tills projektet för utsläppskompensation avslutas. Detta garanterar att ett projekt för utsläppskompensation övervakas kontinuerligt och genomgår regelbundna verifieringar i enlighet med metoden, så att det uppfyller standardens krav.

 

Kompletterande information om utvalda standarder och revisorer

På ClimatePartner godkänner vi bara projekt för utsläppskompensation som arbetar med erkända standarder. Dessa omfattar följande standarder:

Gold Standard (GS)

Gold Standard för projekt för utsläppskompensation utvecklades med medverkan av WWF och 40 andra icke-statliga organisationer. Den ideella stiftelsen Swiss Gold Standard Foundation driver sekretariatet för standarden. Standarden ställer särskilt stränga krav på hållbar utveckling och lokalbefolkningens delaktighet.

Gold Standard for the Global Goals är en vidareutveckling av standarden sedan 2017. Den använder en multidimensionell strategi för att påskynda utvecklingen mot klimatåtgärder och hållbar utveckling. Genom certifiering enligt standarden ger projekten mätbara och verifierade bevis på sina bidrag till målen för hållbar utveckling, utöver utsläppsminskningar.

https://www.goldstandard.org/ 

Fokus:

Projekt för social utveckling

Kontrollörer/revisorer:

En gruppvis förteckning över de validerings- och kontrollorgan som erkänts av GS finns här. Med på listan finns företag som TÜV Nord Cert, Carbon Check (India) Pvt. Ltd och Re Carbon.

 

Verified Carbon Standard (VCS) 

Mer än hälften av alla frivilliga utsläppsminskningar världen över valideras och verifieras enligt Verified Carbon Standard (VCS). Standarden innehåller tydliga specifikationer för beräkning av CO2-utsläppsminskningen i de olika typerna av projekt, t.ex. återbeskogning, vindkraft eller spisar. Denna standard har initierats av standardsättaren Verra. Projekten måste också granskas av oberoende tredjepartsrevisorer, vara öppna och baseras på en försiktig beräkning. De certifikat som utfärdas till följd av dessa projekt kallas Verified Carbon Units (VCU).

https://verra.org/project/vcs-program/ 

Fokus:

Skogsskydd (REDD+), nybeskogning och återbeskogning samt projekt för förnybar energi.

Kontrollörer/revisorer:

En gruppvis förteckning över de validerings- och kontrollorgan som erkänts av VCS finns här. Med på listan finns företag som AENOR International S.A.U, Carbon Check (India) Pvt. Ltd, SCS Global Services, S&A Carbon och TÜV Süd South Asia Private Limited.

 

Mekanism för ren utveckling (CDM)

Mekanismen för ren utveckling (CDM, Clean Development Mechanism) startades av UNFCCC år 2004. CDM är det första globala systemet för miljöinvesteringar och miljökrediter. Inom ramen för CDM kan projekt för utsläppskompensation i utvecklingsländer utfärda certifierade utsläppsminskningar (CER, Certified Emission Reduction).

Innan Parisavtalet trädde i kraft kunde de utvecklade länderna använda CER för att uppfylla en del av sina utsläppsminskningsmål enligt Kyotoprotokollet. Företag och enskilda personer kan fortfarande använda CER för att uppfylla frivilliga mål för koldioxidneutralitet.

Varje CDM-projekt måste godkännas av värdregeringen och registreras i FN:s CDM-register.

https://cdm.unfccc.int/about/index.html 

Kontrollörer och revisorer:

Inom ramen för CDM görs verifieringen också av oberoende revisorer, som då kallas utsedda operativa enheter (Designated Operational Entities, DOE).

https://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html  

Välkända exempel är TÜV Nord CERT Gmbh, AENOR International, RINA Services och Carbon Check.

 

Ytterligare standarder för projekt för utsläppskompensation

Projekt för utsläppskompensation kan fortfarande certifieras med ytterligare standarder. Dessa ytterligare standarder är endast möjliga i kombination med Gold Standard, Verified Carbon Standard eller mekanismen för ren utveckling: