Projektets livscykel

Hur ser livscykeln ut för ett klimatkompensationsprojekt? 

Hur ser livscykeln ut för ett klimatkompensationsprojekt? 

 

lifecycle climate project

Projektplaneringsfasen (1–3)

Ett klimatkompensationsprojekt har en bestämd livscykel. I de två första stegen granskar projektutvecklaren projektets allmänna genomförbarhet, utformning och finansiering. Därefter utarbetas ett dokument som beskriver projektets utformning (Project Design Document, PDD). Det här innehåller all grundläggande information om projektet, t.ex. projektets mål, plats, när projektet ska genomföras och hur länge projektet ska pågå. 

Validering (4)

I nästa steg valideras PDD-dokumentet och informationen i det genom oberoende revisioner. Dessa ackrediterade, neutrala revisorer måste godkännas av registret för standarden som validerings- och kontrollorgan (VVB, Validation and Verification Body). Exempel är TÜV North/South, S&A Carbon LLC. och SCS Global Services.

Registrering (5)

Efter framgångsrik validering kan projektet föras in i registret för standarden, t.ex. Verified Carbon Standard eller Gold Standard.

Mer information om projektstandarder.

Uppföljning (6)

När projektet har registrerats börjar uppföljningsfasen. Här övervakar och dokumenterar projektutvecklarna uppgifterna om projektets verksamhet och framsteg. Uppföljningsfasens längd varierar från projekt till projekt och kan vara ett till fem år. 

Verifiering (7)

I slutet av varje övervakningsfas kontrollerar och bedömer ett validerings- och kontrollorgan om de värden och projektaktiviteter som anges i övervakningsrapporten är korrekta, för att slutligen verifiera dem.

Utfärdande av verifierade utsläppsminskningar (8)

De utsläppsminskningar som uppnåtts under den senaste uppföljningsperioden kan utfärdas i efterhand som verifierade utsläppsminskningar efter godkänd verifiering. De representerar alltså de utsläppsminskningar som faktiskt har skett under den senaste perioden, som kan vara ett till fem år.  

Stegen uppföljning, projektverifiering och utfärdande av verifierade utsläppsminskningar upprepas regelbundet och ska därför betraktas som en cykel.  

Återkallande av verifierade utsläppsminskningar (9)

När en verifierad utsläppsminskning har använts för att kompensera för utsläpp måste den tas bort från respektive register (t.ex. Gold Standard eller Verra). Detta garanterar att varje verifierad utsläppsminskning endast används en gång. När en kompensation bokas via ClimatePartner återkallas de verifierade utsläppsminskningarna kollektivt med jämna mellanrum. Återkallelseprocessen hos ClimatePartner granskas regelbundet av TÜV Austria.