Frivillig CO2-Marknad – Voluntary Carbon Market (VCM)

Frivillig CO2-Marknad – Voluntary Carbon Market (VCM)

Vad är den frivilliga CO2-marknaden?

Voluntary Carbon Market (VCM) gör det möjligt för företag och privatpersoner att frivilligt kompensera för sitt koldioxidavtryck. När koldioxidavtrycket har beräknats kompenseras utsläppen med hjälp av utsläppscertifikat som genererats av klimatskyddsprojekt. På så sätt sparas samma mängd utsläpp som släpps ut någon annanstans.

Hur fungerar den frivilliga CO2-marknaden?

Eftersom marknaden för frivillig kompensation för utsläpp av växthusgaser inte är reglerad har icke-statliga organisationer utvecklat sina egna certifieringsmekanismer. Pionjärerna är Verified Carbon Standard (VCS) och Gold Standard. Dessa standarder definierar hur klimatskyddsprojekt måste utformas och genomföras. Fokus varierar beroende på standard. Vissa undersöker projektens klimatpåverkan, medan andra även bedömer sociala och ekologiska aspekter. För alla standarder finns det allmänt tillämpliga kriterier som måste uppfyllas. Varje projekt kontrolleras med avseende på additionalitet, hållbarhet och undvikande av dubbelräkning och verifieras av oberoende revisorer.

Det finns också kombinationer av de olika standarderna. Projektens egenskaper och framgångar kartläggs ofta med hjälp av de 17 målen för hållbar utveckling (SDG). Certifikat från projekt med ett högt miljömässigt och socialt värde är särskilt attraktiva för den frivilliga koldioxidmarknaden.

Hur stor är den frivilliga CO2-marknaden?

På den frivilliga koldioxidmarknaden hade totalt cirka 1,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter (CO2e) minskat fram till april 2022 (Voluntary Registry Offsets Database Berkley, 2022). Enligt EU:s rapport GHG emissions of all world countries - 2021 är detta ungefär lika mycket som Rysslands genomsnittliga årliga utsläpp.

Vad är skillnaden mot den reglerade marknaden?

Förutom den frivilliga koldioxidmarknaden finns det också en efterlevnadsmarknad, som tjänar industriländernas bindande klimatskyddsåtaganden. Regeringar, företag och andra organisationer kompenserar sina utsläpp på efterlevnadsmarknaden för att uppfylla den fastställda övre gränsen för sina koldioxidutsläpp. På så sätt uppfyller de sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. Det blir allt svårare att göra en tydlig åtskillnad mellan den frivilliga och den obligatoriska marknaden. I vissa länder, t.ex. Colombia, är det nu möjligt att köpa certifikat från privata certifieringssystem för att uppfylla bindande klimatskyddsbestämmelser.

Lär dig mer om Voluntary Carbon Market och besök ClimatePartner Academy.

Registrera dig kostnadsfritt!