Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck

Definition av koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket är den totala mängden utsläpp av växthusgaser som orsakas av ett företag eller en privatperson, ett evenemang, en produkt eller en tjänst. Utsläppen beräknas under en viss tidsperiod - vanligtvis ett år eller varaktigheten för ett evenemang eller livslängden för en produkt - och används sedan som ett riktmärke för att mäta minskningsåtgärder.

För att underlätta beräkningen uttrycks koldioxidavtrycket ofta som mängden utsläppt koldioxid (CO2) eller som motsvarande värde för andra växthusgaser (CO2-ekvivalent, förkortat CO2e). Beräkningen av koldioxidavtrycket kan också beskrivas mer exakt som en uppskattning av utsläppen av de sju viktigaste växthusgaserna, där CO2 står för cirka 80 % av den totala växthuseffekten av alla utsläpp i världen.

Själva begreppet kommer från begreppet ekologiskt fotavtryck. Det användes för första gången i en reklamkampanj i början av 2000-talet i ett försök att uppmärksamma allmänheten på det personliga ansvar som enskilda personer har. Sedan dess har begreppet blivit allmänt vedertaget och används nu för att beskriva företags och privatpersoners bidrag till klimatförändringarna.

Olika typer av koldioxidavtryck

Den första CO2-kalkylatorn för privatpersoner lanserades 2004 och beräknar det individuella CO2-fotavtrycket i ton CO2e per år baserat på grundläggande information om boende, mobilitet, resor och andra utsläppskällor. Sedan dess har allt fler företag tagit ansvar för sitt bidrag till klimatförändringarna, vilket har lett till att man nu också beräknar produkters och företags koldioxidavtryck.

Produktens koldioxidavtryck avser de utsläpp som genereras under en produkts livscykel - dvs. från råmaterialet genom de olika produktionsfaserna, transport och konsumtion till bortskaffande eller återvinning av produkten. Företagets koldioxidavtryck, å andra sidan, anger hur höga växthusgasutsläpp som ett företag orsakar inom en viss tidsperiod - vanligtvis ett år.

Så beräknas företagets koldioxidavtryck

Företagets koldioxidavtryck är ett mått på den totala mängden utsläpp av växthusgaser som orsakas av ett företags verksamhet. GHG Protocol Corporate Standard delar upp dessa utsläpp i tre områden (Scopes): direkta utsläpp, indirekta utsläpp och utsläpp längs värdekedjan.

Vid beräkningen av företagets koldioxidavtryck används de tre områdena som ett ramverk för att säkerställa att alla utsläpp beaktas utan att olika företag redovisar samma utsläpp i samma område (Scopes). Scope 1, 2 och 3 används endast för att beräkna koldioxidavtrycket för företag, inte för privatpersoner eller produkter.

Så minskar du ditt koldioxidavtryck

Beroende på livsstil har privatpersoner olika möjligheter att minska sina CO2-utsläpp. Man kan till exempel flyga mindre, använda kollektivtrafik eller elbilar eller äta mindre kött och mejeriprodukter.

Beräkningen av Corporate Carbon Footprint utgör grunden för utvecklingen av en CO2-hanteringsplan och ger en exakt översikt över företagets utsläpp av växthusgaser, "CO2 hotspots" och möjliga mål som du kan sätta upp för att minska din klimatpåverkan. Produktens koldioxidavtryck visar också områden med minskningspotential. Företaget kan t.ex. minska sin elförbrukning eller använda alternativa förpackningsmaterial.

Alla oundvikliga utsläpp kan sedan kompenseras genom certifierade klimatskyddsprojekt.

Ta reda på mer om hur du beräknar ditt företags koldioxidavtryck i ClimatePartner Academy.

Registrera dig kostnadsfritt