Scope 2-utsläpp

Scope 2-utsläpp

Definition: Scope 2-utsläpp

Scope 2-utsläpp är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser i världen. I denna kategori ingår alla indirekta utsläpp från el eller fjärrvärme som ett företag köper och förbrukar. Utsläppen genereras under energiproduktion och inte konsumtion och orsakas därför inte direkt av det rapporterande företaget.

Greenhouse Gas Protocol definierar tre omfattningar av utsläpp av växthusgaser som bör beaktas vid beräkningen av företagets koldioxidavtryck. Med hjälp av denna metod kan man fastställa vilka utsläpp som ska hänföras till ett företag. Samtidigt säkerställer den att samma utsläpp endast registreras en gång inom varje scope. Förutom indirekta Scope 2-utsläpp finns det även Scope 1-utsläpp från källor som det rapporterande företaget äger eller direkt kontrollerar. Scope 3 omfattar de uppströms- och nedströmsutsläpp som uppstår längs ett företags värdekedja.

Eftersom Scope 2-utsläpp fysiskt genereras vid elproduktionsanläggningen, är de Scope 1-utsläpp ur elproducentens perspektiv. Följaktligen redovisar ett energiföretag samma utsläpp under Scope 1.

Scope 2 phases

Scope 2-utsläpp härrör från inköp av värme, kyla och el.

Exempel på Scope 2-utsläpp

Scope 2-utsläpp är alla indirekta växthusgasutsläpp från inköp av energi som el, ånga, värme eller kyla. För att redovisas som Scope 2-utsläpp måste energin produceras externt och förbrukas av det rapporterande företaget.

Ett typiskt exempel är den el som ett företag köper från elleverantören. I detta fall genereras utsläppen när elbolaget förbränner fossila bränslen och omvandlar energin till el eller värme. Dessa utsläpp genereras utanför det rapporterande företaget och betraktas därför som indirekta utsläpp.

Men om ett företag, t.ex. en industrianläggning, genererar sin egen energi från källor som det äger eller direkt kontrollerar, betraktas de resulterande utsläppen som direkta Scope 1-utsläpp. Detsamma gäller för företag som t.ex. elleverantörer som har egna kraftverk och matar in all den el de genererar i det lokala elnätet. Detta är också direkta utsläpp som måste erkännas och redovisas som Scope 1-utsläpp.

Scope 2 omfattar alla indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av köpt energi. Alla andra utsläpp från produktion och bearbetning av bränslen och distribution av energi via ett energinät redovisas under Scope 3.


E-bok: Komplett guide för att förstå utsläpp inom Scope 1, 2 och 3

Det är ibland utmanande att förstå ett företags klimatavtryck. Dock är det vikigt behärska det för att minska klimatpåverkan och nå klimatmål. I denna guide går vi igenom Scope 1, 2 och 3 utsläpp som står till grunden till ert företags klimatavtryck.

Tablet brochure scopes 1, 2, 3

Hur man minskar sina Scope 2-utsläpp

Scope 2-utsläpp står för minst en tredjedel av alla växthusgasutsläpp. Att mäta och beräkna Scope 2-utsläpp innebär därför en betydande möjlighet att minska utsläppen.

Eftersom Scope 2-utsläpp härrör från energiförbrukning för interna processer, kan dessa utsläpp minskas främst genom energibesparande åtgärder. Det första steget är alltid att beräkna det egna företagets koldioxidavtryck och använda det som riktmärke för att fastställa minskningsmål.

Kontakta oss för att ta det första steget mot att minska utsläppen genom att beräkna ditt företags koldioxidavtryck.

Kontakta oss