Scope 3-utsläpp

Scope 3-utsläpp

Scope 3-utsläpp Definition

Scope 3 är den tredje och mest omfattande omfattningen för utsläppsredovisning i enlighet med Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Denna kategori omfattar alla indirekta utsläpp av växthusgaser från källor som det rapporterande företaget inte äger eller direkt kontrollerar.

Scope 3-utsläpp utgör i allmänhet den största andelen av ett företags koldioxidavtryck och orsakas av uppströms- och nedströmsaktiviteter längs värdekedjan, t.ex. transport och distribution av varor och tjänster eller slutkonsumentens bortskaffande av produkter. Andra källor till Scope 3-utsläpp är utvinning och produktion av inköpta råvaror och användningen av sålda produkter och tjänster.

Kategorier av Scope 3-utsläpp

GHG-protokollet skiljer mellan uppströms och nedströms Scope 3-utsläpp och delar in dem i 15 kategorier. Alla kategorier är inte relevanta för alla företag. Det är dock bra att känna till och förstå de enskilda kategorierna för att kunna utveckla och genomföra effektiva minskningsstrategier.

Scope 3 phases

Scope 3 omfattar alla indirekta utsläpp från uppströms- och nedströmsaktiviteter.

Uppströms utsläpp

Uppströmsutsläpp är förknippade med köpta varor och tjänster och genereras från vaggan till grinden. Det finns åtta kategorier av uppströmsutsläpp:

1. Utsläpp från produktion av inköpta varor och tjänster, t.ex. utvinning och bearbetning av råmaterial. I denna kategori ingår även el som förbrukas av verksamheter i tidigare led och transporter mellan leverantörer.

2. Utsläpp från produktion av anläggningstillgångar som köpts av det rapporterande företaget, t.ex. utrustning, maskiner, byggnader, anläggningar och fordon.

3. Utsläpp från bränsle- och energirelaterade aktiviteter, inklusive utvinning, produktion och transport av bränslen som förbrukas av det rapporterande företaget. Detta inkluderar utvinning av kol, raffinering av råolja till bensin, transport och distribution av naturgas samt produktion av biobränslen.

4. Utsläpp från transport och distribution av produkter och tjänster som köpts av det rapporterande företaget i fordon och anläggningar som företaget varken äger eller driver. Detta inkluderar alla typer av frakt och lagring av inköpta produkter i lager, distributionscentraler och försäljningsanläggningar.

5. Utsläpp till tredje part från bortskaffande och behandling av avfall och avloppsvatten som härrör från operativa processer som ägs eller direkt kontrolleras av det rapporterande företaget.

6. Utsläpp från transport av anställda för affärsverksamhet med fordon som ägs eller drivs av tredje part, t.ex. flygplan, tåg, bussar och bilar.

7. Utsläpp från transport av pendlare i fordon som ägs eller drivs av andra företag.

8. Utsläpp från drift av fastigheter, anläggningar och utrustning som det rapporterande företaget hyr, t.ex. kontorsbyggnader.

Nedströms utsläpp

Nedströmsutsläpp är indirekta utsläpp av växthusgaser i samband med de varor och tjänster som säljs av ett företag. Dessa utsläpp sker efter att produkten har lämnat det rapporterande företagets kontroll. Det finns sju kategorier av nedströmsutsläpp:

9. Utsläpp från transport och distribution av produkter som säljs till slutkonsumenter med hjälp av fordon och utrustning som inte ägs eller direkt kontrolleras av det rapporterande företaget.

10. Utsläpp från bearbetning av sålda produkter av tredje part (t.ex. tillverkare) som måste bearbetas ytterligare, omvandlas eller integreras i en annan produkt innan de används av slutkonsumenten, t.ex. jordbruksprodukter eller kemiska produkter.

11. Utsläpp från användningen av sålda produkter, t.ex. den värme som krävs för att använda matlagnings- eller rengöringsutrustning.

12. Utsläpp från bortskaffande och behandling av produkter som sålts med hjälp av olika metoder för bortskaffande och behandling av avfall.

13. Utsläpp från driften av fastigheter, anläggningar och utrustning som företaget hyr ut till tredje part.

14. Utsläpp från franchiseverksamhet.

15. Investeringar, inklusive poster som aktieinvesteringar, skuldinvesteringar, projektfinansiering, förvaltade investeringar och kundtjänster.


E-bok: Komplett guide för att förstå utsläpp inom Scope 1, 2 och 3

Det är ibland utmanande att förstå ett företags klimatavtryck. Dock är det vikigt behärska det för att minska klimatpåverkan och nå klimatmål. I denna guide går vi igenom Scope 1, 2 och 3 utsläpp som står till grunden till ert företags klimatavtryck.

Tablet brochure scopes 1, 2, 3

Är redovisningen av Scope 3-utsläpp obligatorisk?

Vid rapportering enligt GHG Protocol måste alla Scope 1- och Scope 2-utsläpp redovisas - redovisningen av Scope 3-utsläpp är däremot frivillig. Scope 1 omfattar ett företags direkta utsläpp av växthusgaser.

Scope 2, å andra sidan, omfattar indirekta utsläpp från produktion av inköpt energi som används för det rapporterande företagets interna processer.

Scope 3-utsläpp genereras också av det rapporterande företagets verksamhet, men härrör från externa källor inom värdekedjan. I grund och botten är Scope 3-utsläpp Scope 1- och Scope 2-utsläpp från leverantörer och kunder till det rapporterande företaget.

Till exempel redovisas utsläpp från externt köpta logistiktjänster under Scope 3, eftersom logistikföretaget är direkt ansvarigt för förbränningen av bränsle när de använder sina fordon. Logistikleverantören själv skulle behöva rapportera dessa utsläpp under Scope 1.

Hur du minskar dina Scope 3-utsläpp

Scope 3 omfattar alla indirekta utsläpp som uppstår inom ett företags värdekedja. Även om dessa utsläpp inte direkt kontrolleras av det rapporterande företaget, kan de mycket väl utgöra majoriteten av dess utsläppsinventering. Registrering och exakt beräkning av växthusgaser som uppstår inom ett företags värdekedja men som inte kontrolleras av företaget är en komplex uppgift på grund av de många aktörer och processer som är inblandade.

Det första steget mot att minska utsläppen är att beräkna företagets koldioxidavtryck. ClimatePartner hjälper dig att registrera utsläppen i din värdekedja. Vi använder bland annat vår mjukvarulösning Network Platform, som gör att du enkelt kan samla in data från dina leverantörer. Vi ger dig sedan råd om hur du prioriterar dina minskningsåtgärder.

Kontakta oss för att ta det första steget mot att minska utsläppen tillsammans med oss.

Kontakta oss