Scope 1-utsläpp

Scope 1-utsläpp

Scope 1 - Definition av utsläpp

Greenhouse Gas Protocol delar upp de utsläpp av växthusgaser som orsakas av ett företag i tre scope: Scope 1-utsläpp, Scope 2-utsläpp och Scope 3-utsläpp.

Scope 1-utsläpp inkluderar alla direkta växthusgasutsläpp från ett företag. Dessa utsläpp härrör från källor som det rapporterande företaget äger eller direkt kontrollerar.

Scope 2 omfattar alla indirekta utsläpp som orsakas av användningen av inköpt energi, såsom el, värme eller kyla.

Scope 3-utsläpp inkluderar alla utsläpp som är uppströms eller nedströms i värdekedjan.

De tre scopen är redovisningskategorier där alla direkta och indirekta utsläpp samt alla utsläpp längs ett företags värdekedja registreras.

Vid beräkning av ett företags koldioxidavtryck ger denna kategorisering en exakt översikt över vilka utsläpp som kan hänföras till ett visst företag. Scopes kan också användas för att förhindra att flera företag rapporterar samma utsläpp för samma aktivitet. 

scope 1 phases

Scope 1 avser ett företags direkta utsläpp av växthusgaser.

Exempel på utsläpp enligt Scope 1

Scope 1-utsläpp är resultatet av det rapporterande företagets direkta förbränning av fossila bränslen. Dessa utsläpp kan delas in i fyra underkategorier beroende på källan till den gas som släpps ut.

Stationär förbränning avser utsläpp från bränslen som förbränns i stationära anläggningar, t.ex. från förbränning av olja eller gas i ett lokalt värmesystem. Utsläpp från förbränning av bränslen i företagets egen fordonsflotta faller under mobil förbränning.

Processutsläpp orsakas av fysiska eller kemiska processer, t.ex. ångor som genereras under intern produktion eller av andra industriella processer. Om utsläppen genereras genom användning av företagets egna eller direkt kontrollerade anläggningar, faller de under Scope 1.

Utöver utsläpp från förbränning av fossila bränslen omfattar Scope 1 även flyktiga utsläpp från kylmedel och andra gaser. Flyktiga utsläpp uppstår till exempel vid läckage, men kan också orsakas av planerat gradvis utsläpp av gas, till exempel vid avloppsvattenrening eller från kyltorn.

Viktigt: Scope 1 inkluderar inte utsläpp från produktion av el som köps och förbrukas av det rapporterande företaget. Med undantag för energibolag betraktas dessa som indirekta Scope 2-utsläpp.


E-bok: Komplett guide för att förstå utsläpp inom Scope 1, 2 och 3

Det är ibland utmanande att förstå ett företags klimatavtryck. Dock är det vikigt behärska det för att minska klimatpåverkan och nå klimatmål. I denna guide går vi igenom Scope 1, 2 och 3 utsläpp som står till grunden till ert företags klimatavtryck.

Tablet brochure scopes 1, 2, 3

Så minskar du dina Scope 1-utsläpp

Scope 1-utsläpp genereras av ditt företags egen verksamhet eller kommer från källor som ditt företag direkt kontrollerar. Inventering och beräkning av Scope 1-utsläpp utgör därför en bra grund för minskningsåtgärder.

Det första steget för att minska utsläppen är att beräkna företagets koldioxidavtryck. Detta kan användas som ett riktmärke. Det gör det också möjligt att identifiera områden med minskningspotential. Till exempel kan företag konvertera sina fordonsflottor till elbilar eller värma upp sina kontorsbyggnader med värmepumpar istället för gasvärmesystem.

Kontakta oss för att ta det första steget mot att minska utsläppen genom att beräkna ditt företags koldioxidavtryck.

Kontakta oss