Utsläppsfaktorer

Utsläppsfaktorer

Definition av utsläppsfaktorer

Emissionsfaktorer (EF) ger en giltig uppskattning av miljöpåverkan från olika material, produkter, tjänster och processer. De är en viktig del av beräkningen av ett klimatavtryck

EF omvandlas i allmänhet till en enhet som kallas koldioxidekvivalenter, eller CO2e. Detta innebär att de resulterande beräkningarna tar hänsyn till fler växthusgaser än bara koldioxid (CO2), till exempel metan och dikväveoxid. CO2e mäts i massa och inkluderar effekterna av alla andra växthusgaser med deras relativa globala uppvärmningspotential (GWP) jämfört med CO2

EF:er avser mängden CO2e som släpps ut i atmosfären per en specifik referensenhet. Emissionsfaktorer uttrycks i allmänhet som kilogram CO2e per enhet. Denna referensenhet kan representera aktivitetens vikt, volym, avstånd eller varaktighet. Till exempel kan en EF uttryckas som antalet kilogram CO2e som släpps ut per kilowattimme naturgas som används, eller kgCO2e / kWh. 

Hur beräknas utsläppsfaktorer?

Emissionsfaktorer bestäms på en mängd olika sätt, allt från teoretisk modellering till testning vid utsläppskällan. Denna variation innebär att olika EF kan variera kraftigt, även för samma produkt eller verksamhet. I många fall representerar EF genomsnittet av alla tillgängliga högkvalitativa data. 

Databaser över utsläppsfaktorer 

EFs kan nås från en rad olika databaser. Vanliga databaser med öppen källkod tillhandahålls av miljömyndigheter som BEIS i Storbritannien eller oberoende organ som IPCC. Exempel på kommersiella databaser är Ecoinvent och Agri-footprint, medan andra källor inkluderar forskningsrapporter och vissa branschspecifika databaser som Ökobaudat i Tyskland. 

Hur används emissionsfaktorer? 

En produkts utsläpp beräknas genom att multiplicera utsläppsfaktorn med relevanta aktivitetsdata, såsom mängd, avstånd, varaktighet och andra relevanta aspekter av insatsmaterial och processer. Som ett minimum måste det rapporterande företaget alltid tillhandahålla aktivitetsdata för att beräkna ett koldioxidavtryck.

calculating emissions of a plastic toy diagram
Emission factors are multiplied by activity data to calculate a product’s emissions

Utsläppsfaktorer multipliceras med aktivitetsdata för att beräkna en produkts utsläpp

Begränsningar av utsläppsfaktorer

Även för samma material kan emissionsfaktorer skilja sig åt i aspekter som de forskningsmetoder som använts, regioner som omfattas samt produktionsprocesser och tidsramar som bedömts. Därför kan datakvaliteten variera och vara mindre relevant för den faktiska produkten. Faktorer som region och referensenhet hjälper till att bestämma den bästa matchningen. 

EF är till sin natur konservativa uppskattningar eftersom de tar hänsyn till alla variationer inom en produktkategori. I vissa fall kommer siffrorna från en generisk databas eller representerar ett marknadsgenomsnitt med liten koppling till produkten i fråga. Att ersätta EF i dina beräkningar med primärdata som är specifika för den faktiska produkten kommer därför alltid att vara mer exakt och kommer sannolikt till och med att resultera i ett lägre mål för utsläppsminskning. 

Att ersätta EF med primärdata innebär också att efterföljande insatser för att minska utsläppen kan bli mycket mer fokuserade. Genom att använda den närmaste möjliga uppskattningen av de faktiska utsläppen kan "hotspots" för koldioxid identifieras och minskas, till exempel genom att byta ut en råvara eller öka effektiviteten i en process.  

Lär dig mer om klimatåtgärder och besök ClimatePartner Academy.

Registrera dig nu kostnadsfritt!