Environmental, Social & Governance (ESG)

Environmental, Social & Governance (ESG)

ESG-definition

Förkortningen "ESG" står för Environmental, Social and Governance och avser en omfattande uppsättning regler för bedömning av företagens hållbara och etiska praxis.

Dessa tre kriterier är utformade för att säkerställa att företagen bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt och kan hållas ansvariga för sina handlingar, vilket ligger i aktieägarnas och potentiella investerares intresse.

Miljökriteriet avser företagens miljöpåverkan och deras bidrag till miljöskyddet och omfattar bland annat följande områden:

 • Avfalls- och miljöhantering
 • Resurshantering
 • Utsläpp av växthusgaser (GHG)
 • Energieffektivitet
 • Avskogning

Det sociala kriteriet bedömer hur ett företag agerar gentemot sina anställda, leverantörer, kunder och allmänheten med avseende på följande aspekter:

 • Mångfald, likabehandling och inkludering
 • Arbetsvillkor
 • Skydd av personuppgifter
 • Integritet
 • Kundnöjdhet
 • Lokala samhällen

Styrningskriteriet fokuserar på aspekter av företagsledning:

 • Skattestrategi
 • Ersättning till styrelsen
 • Donationer och lobbying
 • Korruption och mutor
 • Styrelsens mångfald och sammansättning
   

Varför en ESG-strategi är värdefull för företag

ESG-strategier stöder företag med konkreta åtgärder på vägen mot klimatneutralitet. Genom att förstå ett företags risk- och möjlighetshantering bortom lönsamhetsmått kan investerare utvärdera natur- och socialt kapital vid sidan av det finansiella resultatet. Detta skapar större transparens och ger investerarna visshet om att de investerar i ett företag som delar deras värderingar.

Hur en ESG-strategi kan utvärderas

Företagen kan själva bestämma vilka aspekter av ESG-riktlinjerna som är mest relevanta för dem och vilka de prioriterar i enlighet med detta. De mest använda standarderna för att mäta och rapportera ESG-frågor är Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting Initiative (GRI), International Sustainability Standards Board (ISSB) och Carbon Disclosure Project (CDP). GRI:s riktlinjer har använts av 80 % av världens 250 största företag för att ta fram allmänna, ämnesspecifika och sektorsspecifika rapporter. Eftersom det finns så många olika standarder kan ESG-rapporter och värderingar skilja sig åt. Investerare är därför tvungna att analysera tillgängliga data för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Gränserna för ESG

I samband med företagens ökade ansvarstagande inför allt fler företag ESG-kriterier. Framstegen när det gäller hållbarhet är dock begränsade på grund av restriktionerna i de nuvarande riktlinjerna. Ofta betraktas blotta förekomsten av policyer och förfaranden som en framgång redan innan det faktiska resultatet av de enskilda åtgärderna har mätts. Detta skapar en risk för "greenwashing", vilket innebär att företag och investerare framställer omfattningen och effektiviteten av sin ESG-strategi som mer omfattande än de faktiskt är. Om det fanns enhetliga ESG-standarder skulle uppgifterna kunna analyseras och förstås mer effektivt och risken för greenwashing skulle kunna minskas avsevärt.

Lär dig mer om ESG och besök ClimatePartner Academy.

Registrera dig kostnadsfritt!