GHG-protokollet

GHG-protokollet

Vad är GHG-Protokollet? 

Växthusgasprotokollet eller GHG-protokollet (från engelskans Greenhouse Gas Protocol) är ett ramverk för redovisning och rapportering av växthusgasutsläpp. Ramverket etablerar en rad standarder som står som bas i hur växthusgasredovisningar tillämpas världen över. GHG-protokollet används av olika organisationer, inklusive regeringar, företag och civilsamhällsorganisationer. 

GHG-protokollet utvecklades i samarbete mellan World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Den första versionen av företagsstandarden publicerades år 2001, och nya standarder och riktlinjer har tillämpats genom att intressenter rådfrågas och involveras i utvecklingen av ramverket.  

Scope 1, 2 och 3 

GHG-protokollet delar upp växthusgasutsläpp i olika områden, de så kallade Scope:s: 

 • Scope 1 - är företagets direkta växthusgasutsläpp. Detta inkluderar utsläpp från källor som företaget äger eller kan kontrollera.
 • Scope 2 - avser utsläpp från inköpt el, värme som används av ett företag.
 • Scope 3 - omfattar alla indirekta växthusgasutsläpp från ett företags aktiviteter som kommer från källor som inte är i dess ägo eller kontroll (både uppströms- och nedströmskällor). Dessa kategorier täcker inte bara växthusgasutsläpp inom en specifik organisation utan också utsläpp längs hela värdekedjan. 

GHG-protokollstandarder 

GHG-protokollet tillhandahåller följande standarder: 

 • Corporate Standard - Företagsstandarden 
 • GHG Protocol for Cities - GHG-protokoll för städer 
 • Project Protocol - Projektprotokollet 
 • Mitigation Goal Standard - Standarden för mål för minskning 
 • Product Standard - Standarden för produktlivscykeln 
 • Policy and Action Standard - Standarden för politik och åtgärder 
 • Corporate Value Chain (Scope 3) Standard - Företagets värdekedja (Scope 3) 

Med hjälp av standarderna kan organisationer och institutioner beräkna sina växthusgasutsläpp och främja omfattande hållbarhetsmål. Dessutom ger GHG-protokollet organisationer och företag ytterligare vägledning för att tillämpa standarder inom specifika områden genom att tillhandahålla riktlinjer. Följande områden täcks: 

 • Scope 2 Guidance - Scope 2-utsläpp 
 • Scope 3 Calculation Guidance - Beräkning av Scope 3-utsläpp 
 • Agriculture Guidance - Jordbruk 
 • The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry - Global standard för redovisning och rapportering av växthusgaser för finansbranschen 
 • US Public Sector Protocol - Protokoll för den offentliga sektorn i USA 

GHG-protokollet erbjuder också ett antal valfria beräkningsverktyg som kan vara sektorsövergripande, landspecifika eller sektorspecifika, som ytterligare underlättar redovisningen av växthusgasutsläpp.

GHG-protokollens riktlinjer

GHG-protokollet är baserat på följande riktlinjer: 

 1. Relevans - koldioxidavtrycket återspeglar ämnenas växthusgasutsläpp på ett adekvat sätt och möjliggör för användaren att fatta informerade beslut.
 2. Fullständighet - Koldioxidavtrycket inkluderar alla växthusgasutsläpp inom de valda systemgränserna. Om relevanta utsläppskällor har uteslutits måste detta dokumenteras och motiveras.
 3. Jämförbarhet - För att möjliggöra jämförbarhet bör redovisningsmetoder och systemgränser registreras och bibehållas även i följande år. Eventuella förändringar i metodik och systemgränser måste identifieras och motiveras.
 4. Transparens - Alla relevanta aspekter måste adresseras och dokumenteras sakligt, tydligt och begripligt.
 5. Noggrannhet - Osäkerheter vid beräkning av växthusgasutsläpp förhindras så att dessa inte blir för höga eller för låga. Informationen som tillhandahålls måste vara tillräckligt noggrann för att användarna ska kunna fatta informerade beslut. 

Vill du veta mer om klimatskyddsåtgärder? Anmäl dig då till ClimatePartner Academy