Nature's Pride

Nature's Pride is among the first movers with FLAG targets approved by the Science Based Targets initiative

Nature's Pride

I över 20 år har Nature's Pride varit branschledande och levererat exotiska frukter och grönsaker med fokus på hållbarhet och rättvisa i hela leveranskedjan.

Företaget har tagit ett betydande steg framåt i sin ambitiösa resa mot minskade koldioxidutsläpp genom att lämna in kortsiktiga mål till Science Based Targets-initiativet (SBTi). Målen validerades och publicerades på webbplatsen för Science Based Targets-initiativet i början av april 2024. Genom att göra detta är bolaget ett av de första företagen som har följt SBTi:s nya sektorsvisa strategi för minskade koldioxidutsläpp (SDA) för skog, mark och jordbruk (FLAG). FLAG-SDA kräver att företag som har mer än 20% av sina utsläpp från skog, mark och jordbruk sätter upp separata mål för dessa utsläpp.

ClimatePartner har stolt stöttat Nature's Pride på deras klimatresa genom att beräkna företagets koldioxidavtryck och utveckla vetenskapligt baserade mål, fram till inlämning och validering av SBTi målen.

Nature's Pride har åtagit sig att reducera sina absoluta utsläpp av växthusgaser (GHG) i Scope 1 och Scope 2 med 50% fram till 2030, jämfört med utsläppen 2022. För Scope 3 siktar företaget på att minska sina utsläpp med 42% inom samma tidsram. Nature's Pride har dessutom åtagit sig att reducera sina FLAG-utsläpp i Scope 3 med 30,3% till 2030 jämfört med 2022 års nivåer, och har satt upp ett mål för 2025 för ingen avskogning för sina primära avskogningsrelaterade råvaror.

För att uppnå dessa mål har ClimatePartner hjälpt Nature's Pride att bedöma och analyser sina utsläpp av växthusgaser och identifiera en rad innovativa åtgärder i hela leveranskedjan. Exempel på detta är att optimera transportvägar, investera i förnybara energikällor och arbeta tillsammans med odlare för att minska utsläppen på gårdsnivå. Dessa åtgärder reducerar inte bara Nature's Prides koldioxidavtryck, utan främjar också miljöhänsyn och socialt ansvar inom jordbrukssektorn. Genom årliga omräkningar av företagets koldioxidavtryck kommer företaget kontinuerligt att övervaka hur effektiva dessa insatser är, vilket gör det möjligt att anpassa och förbättra åtgärderna vid behov.

Nature's Prides engagemang för klimatåtgärder är ett föredöme för branschen. Genom att publicera vetenskapligt baserade mål har Nature's Pride satt upp ambitiösa mål för reducera koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet som vägleder företaget och dess intressenter i deras strävan mot en mer hållbar framtid. 

"Nature's Pride har sedan starten 2001 alltid prioriterat omsorg om människor och natur. Därför arbetar vi aktivt med att reducera utsläppen inom områden som odling, transporter, energi och avfall. Vårt samarbete med ClimatePartner gör det möjligt för oss att inte bara beräkna vårt fotavtryck, utan också att sätta upp mål och förstå var vi verkligen kan göra skillnad. ClimatePartner hjälper oss att integrera klimatåtgärder i våra processer. På så sätt tar vi ansvar på ett effektivt sätt och bidrar till en hållbar framtid."

Isidora Penning de Vries
Rådgivare Hållbara Affärer
Nature's Pride